Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 3/2018 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Vaikuttamistyötä tarvitaan

Kesä tarjosi meille tänä vuonna parastaan: aurinkoisia päiviä ja lämmintä riitti. Aurinkotankkausta totisesti tarvitsemme, että jaksamme virkeinä läpi edessä olevan syksy- ja talvikauden.

Tarja Parviainen hymyilee.

Autismi- ja Aspergerliiton yksi keskeinen tehtävä on edistää ja valvoa autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä etujen ja yhdenvertaisuuden toteutumista yhteiskunnassa. Tuleva syksy on tämän tehtävän näkökulmasta kiireistä aikaa. Vaikka vaalikautta on jäljellä enää reilu puoli vuotta, on eduskunta saamassa käsiteltäväkseen vielä monta liiton edunvalvonnan ja vaikuttamistyön kannalta keskeistä lakiesitystä. Eduskunnassa on myös auki Ei myytävänä! -kansalaisaloite, jossa Autismi- ja Aspergerliitto on mukana yhtenä aloitteen vireille panijana.

Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhdistävä vammaislainsäädännön uudistus on edelleen valmisteilla. Sitä on viimeisen reilun vuoden ajan valmisteltu virkamiestyönä ja esitys uudeksi vammaislainsäädännöksi on tarkoitus esitellä eduskunnalle syysistuntokaudella. Järjestöillä ei ole enää mahdollisuutta lausua lakiesityksen viimeisimmästä versiosta, jonka täsmällinen sisältö selviää vasta eduskuntavaiheessa. Vammaislainsäädännön uudistukseen vaikuttaminen tapahtuu siten vasta eduskuntakäsittelyssä.

Itsemääräämisoikeutta koskeva laaja lakiesitys on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaslakiin, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitystä vielä muokataan, jonka jälkeen, viimeistään lokakuussa, se esitellään eduskunnalle. Itsemääräämisoikeuslakiin vaikuttaminen tapahtuu kommentoimalla lakiesitystä lausuntovaiheessa kirjallisella lausunnolla. Eduskuntavaiheessa vaikuttaminen kohdistuu lain valiokuntakäsittelyvaiheeseen.

Asiakasmaksulain uudistus on myös parhaillaan lausuntokierroksella. Myös se on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi loppusyksystä. Asiakasmaksulain vaikutuksista on vielä vaikea sanoa täsmällisesti, koska tässä vaiheessa ei ole tietoa vammaislainsäädännön uudistuksen lopullisesta sisällöstä. Näyttää kuitenkin siltä, että esitys uhkaa nostaa asiakasmaksuja joissain liiton edunvalvonnan
kohteena olevissa kohderyhmissä.

Edellä mainittujen lisäksi tuoreessa muistissa on edelleen sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä vuodenvaihteessa voimaan tullut aktiivimalli. Mahdollisuudet täyttää aktiivimallin ehdot ovat olleet monille
autismikirjon henkilöille lähes ylivoimaiset. Lain edellyttämä aktivointi on pikemminkin passivoinut monia entisestään. Tämä tuskin oli lain tavoitteena.

Liiton saama lisäresurssi edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön on tullut todella tarpeeseen. Lausuntojen valmisteluun, vaikuttamistyöhön ja verkostoyhteistyöhön menee paljon aikaa. Tekemisistä pitäisi myös ehtiä viestimään. Siinä meillä on vielä parantamisen varaa, mutta parempaan suuntaan olemme toivottavasti menossa.

Hyvää syksyä toivottaen,

Tarja Parviainen

toiminnanjohtaja

Pääkirjoitus on julkaistu AUTISMI-lehdessä 3/2018.


Ledare: Påverkansarbete behövs

Sommaren bjöd på sitt bästa i år: sol och värme i överflöd. Och vi behöver verkligen tanka sol för att hållas pigga genom hela hösten och vintern.

En av Autism- och Aspergerförbundets i Finland centrala uppgifter är att främja och övervaka personers med autismspektrum och deras närståendes intressen och likställdhet i samhället. Den här hösten blir en bråd tid med tanke på den uppgiften. Även om bara ett knappt halvår kvarstår av den nuvarande valperioden kommer riksdagen ännu att få ta ställning till flera lagförslag som är av stor vikt för förbundets intressebevakning och påverkansarbete. Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! är också öppet i riksdagen. Där är Autism- och Aspergerförbundet med som en av tio initiativtagare.

Reformen av handikapplagstiftningen, som kombinerar handikappservicelagen och specialomsorgslagen, är fortfarande under beredning. Den nya speciallagen om handikappservice har beretts i många år och tanken är att förslaget ska presenteras för riksdagen under höstens sessionsperiod. Organisationer har inte längre möjlighet att uttala sig om lagförslagets sista version, vars exakta innehåll klarnar först i riksdagsskedet. Vi kan alltså påverka reformen av handikapplagstiftningen först när den behandlas i riksdagen.

Ett omfattande förslag angående självbestämmanderätten har sammanställts i social- och hälsovårdens kund- och patientlag, som är på remiss för tillfället. Efter remissen bearbetas lagförslaget ännu varefter det presenteras för riksdagen, senast i oktober. Vi kan påverka självbestämmanderättslagen genom att kommentera lagförslaget med ett skriftligt yttrande i yttrandefasen. I riksdagsfasen kan påverkan ske när lagen behandlas i utskott.

Reformen av kundavgiftslagen är också som bäst på remiss. Den ska också tas till riksdagen för behandling i slutet av hösten. Det är svårt att i det här skedet säga exakt hurudana effekter kundavgiftslagen kommer att få, eftersom vi inte vet hur handikapplagstiftningen slutligen kommer att se ut. Men det verkar som att förslaget hotar att höja kundavgifterna för vissa målgrupper vars intressen förbundet bevakar.

Utöver det ovannämnda har vi aktiveringsmodellen för de arbertslösa i färskt minne. Den trädde i kraft vid årsskiftet efter ett förslag från social- och hälsovårdsministeriet. Det har varit nästan omöjligt för många som är på autismspektrum att uppfylla aktiveringsmodellens villkor. Lagen som skulle aktivera de arbetslösa har närmast passiverat många ytterligare. Och det var ju inte meningen.

Den resursökning förbundet fick för intressebevaknings- och påverkansarbete från STEA behövdes verkligen. Det tar mycket tid att förbereda yttranden, påverka och samarbeta i nätverk. Vi borde dessutom hinna informera om vad vi gör. Där kan vi fortfarande bli bättre, men jag hoppas vi är på väg åt rätt håll.

Jag önskar er en bra höst,

Tarja Parviainen
verksamhetsledare