Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 23.10.2020

Asiakasmaksulakiuudistuksen ehdotukset oikean suuntaisia –asiakasmaksulainsäädäntö kaipaa kokonaisuudistusta

Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa. Autismiliitto on antanut lakiesityksestä lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Autismiliitto katsoo, että esitys asiakasmaksulain osittaisuudistuksesta on oikean suuntainen, mutta se ei edelleenkään suojaisi pienituloisia ja paljon palveluja tarvitsevia vammaisia tai pitkäaikaissairaita ihmisiä kohtuuttomilta maksuilta. Asiakasmaksulainsäädäntö kaipaa kokonaisuudistusta, jossa huomioidaan myös vammaisuuden perusteella järjestettävien sekä kehitysvammaisten erityishuollon palvelujen maksuttomuus.

Autismiliitto kannattaa ehdotettuja maksuttomia hoitajakäyntejä, alaikäisten maksuttomia poliklinikkakäyntejä sekä mielenterveystyön maksuttomuutta. Autismikirjoon liittyy usein psykiatrisia ja somaattisia liitännäissairauksia, ja nämä muutokset helpottaisivat monisairaiden ja yleensä muutenkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevien autismikirjon henkilöiden sekä heidän perheidensä maksurasitusta. Autismiliitto ehdottaa harkitsemaan, että myös perusterveydenhuollon lääkärikäynnit olisivat Helsingin mallin mukaisesti maksuttomia.

Vastuu maksukaton seurannasta tulee olla viranomaisilla

Autismiliitto kannattaa maksukaton laajentamista suun terveydenhuoltoon, terveydenhuollon ammattihenkilöstön antamaan neuropsykologiseen kuntoutukseen, puhe- ja toimintaterapiaan sekä muuhun toimintakykyä parantavaan ja ylläpitävään hoitoon. Ehdotamme myös sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön antaman neuropsykiatrisen valmennuksen sisällyttämistä maksukaton piiriin. Maksukaton kertymisessä tulisi ottaa huomioon myös sosiaalipalveluihin sisältyviä maksuja.

Vastuu maksukaton seurannasta tulee olla viranomaisilla. On erittäin tärkeää panostaa tietojärjestelmien kehittämisessä nyt vahvasti siihen, että juokseva 12 kuukauden maksukattojärjestelmä tulee mahdollisimman pian mahdolliseksi, jolloin se tulee viivytyksettä muuttaa lakiin. Tällä hetkellä vammaiset henkilöt, joilla monilla on liitännäis- ja muita sairauksia, ovat erittäin yleisesti kohtuuttoman ahtaalla taloudellisesti erityisesti alkuvuodesta ennen maksukattojen täyttymistä.

Autismiliiton mielestä olisi erittäin tärkeää, että jo tässä osittaisuudistuksessa ulotettaisiin asiakasmaksulain vähimmäiskäyttövarasääntely koskemaan myös vammaislakien mukaisia asumispalveluita. Tällä hetkellä näissä palveluissa asuvilla vammaisilla henkilöillä on huomattavan usein vaikeuksia tulla kohtuudella toimeen heille vuokran ja muusta ylläpidosta perittävän asiakasmaksun jälkeen käytettäväksi jäävillä tuloilla. Minimikäyttövaran tulee olla vähintään saman suuruinen kuin viimesijaisessa ja tilapäisessä toimeentulotuessa, 250 €/kk:ssa.

Asiakasmaksulain kokonaisuudistuksen valmistelussa pidämme välttämättömänä:

  • Asiakasmaksulainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelussa tulee selvittää maksukattojen yhdistämistä. Suomessa eri maksukattojen suuruus on huomattavan korkea suhteessa takuueläkkeeseen ja toimeentulotukeen, joiden varassa iso osa autismikirjon aikuisista ihmisistä elää.
  • Vamman vuoksi välttämättömät palvelut säilyvät maksuttomina, lukuun ottamatta ylläpitoa ja kuljetusten omavastuita.
  • Erityisesti on syytä korostaa sitä, että vamman vuoksi tarvittavista ateria-, siivous- ja pesula- ym. vastaavista palveluista ei saa palvelun osuudesta periä maksua.
  • Vammaisen lapsen kodin ulkopuolisen asumisen maksut perustetaan lapsen tuloihin (etuuksiin) sen sijaan, että niitä määritellään samankaltaisin perustein kuin elatusmaksuja.
  • Uudistuksen vammaisvaikutukset arvioidaan.

Lisätietoa:

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi