Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 23.4.2020

Asiakasmaksulakiuudistuksen ehdotukset oikean suuntaisia – maksukattojärjestelmä kaipaa kehittämistä

Asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa. Autismiliitto on antanut lausunnon lakiesityksestä. Monet ehdotetut muutokset ovat oikean suuntaisia ja kannatettavia. Asiakasmaksulainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelussa on tärkeää panostaa maksukattojärjestelmän kehittämiseen.

Autismiliitto kannattaa ehdotettuja maksuttomia hoitajakäyntejä, alaikäisten maksuttomia poliklinikkakäyntejä sekä mielenterveystyön maksuttomuutta. Autismikirjoon liittyy usein psykiatrisia ja somaattisia liitännäissairauksia, ja nämä muutokset helpottaisivat monisairaiden ja yleensä muutenkin taloudellisesti heikommassa asemassa olevien autismikirjon henkilöiden sekä heidän perheidensä maksurasitusta. Autismiliitto ehdottaa harkitsemaan, että myös perusterveydenhuollon lääkärikäynnit olisivat Helsingin mallin mukaisesti maksuttomia.

Juoksevan maksukattojärjestelmän kehittämiseen tulee panostaa

Autismiliitto kannattaa maksukaton laajentamista suun terveydenhuoltoon, terveydenhuollon ammattihenkilöstön antamaan neuropsykologiseen kuntoutukseen, puhe- ja toimintaterapiaan sekä muuhun toimintakykyä parantavaan ja ylläpitävään hoitoon. Ehdotamme myös sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön antaman neuropsykiatrisen valmennuksen sisällyttämistä maksukaton piiriin. Maksukaton kertymisessä tulisi ottaa huomioon myös sosiaalipalveluihin sisältyviä maksuja. Maksukattoon tulee jo yhdenvertaisuuden vuoksi sisällyttää ainakin lyhytaikaishoidosta perityt maksut myös muun kuin laitoshoidon osalta. 

Vastuu maksukaton seurannasta tulee olla viranomaisilla. On erittäin tärkeää panostaa tietojärjestelmien kehittämisessä nyt vahvasti siihen, että juokseva 12 kuukauden maksukattojärjestelmä tulee mahdollisimman pian mahdolliseksi, jolloin se tulee viivytyksettä muuttaa lakiin. Tällä hetkellä vammaiset henkilöt, joilla monilla on liitännäis- ja muita sairauksia, ovat erittäin yleisesti kohtuuttoman ahtaalla taloudellisesti erityisesti alkuvuodesta ennen maksukattojen täyttymistä. 

Autismiliitto katsoo, että asiakasmaksulainsäädännön uudistamisen jatkovalmistelussa tulee selvittää maksukattojen yhdistämistä siten, että ne kokonaisuudessaan olisivat korkeintaan takuueläkkeen suuruusluokkaa. Suomessa eri maksukattojen suuruus on huomattavan korkea suhteessa takuueläkkeeseen ja toimeentulotukeen, joiden varassa iso osa autismikirjon aikuisista ihmisistä elää. 

Maksujen huojentamisen perusteita tulee selkiyttää

Autismiliiton mielestä maksun alentamista ja perimättä jättämistä koskeva ehdotettu sääntely on pääosin asiakaslähtöistä ja hyvin kannatettavaa. Lisäksi Autismiliitto katsoo, että myös terveydenhuollon tasasuuruisia maksuja tulee olla velvollisuus jättää perimättä tai alentaa niissä tapauksissa, kun maksun huojentamisen edellytykset täyttyvät. Maksujen huojentamisen arviointia ja perusteita tulisi laissa selkiyttää, jotta kunnille ei jäisi liikaa tulkinnanvaraa.

Kannatamme ehdotettua pykälää, jossa säädettäisiin kunnalle velvollisuus huolehtia, että asiakas saa tiedon maksujen huojentamissääntelystä. Vammaisten ihmisten kohdalla on varmistettava, että he saavat tiedon itselleen saavutettavassa muodossa (esim. tarvittaessa selkokielellä tai kuvia hyödyntäen). 

Autismiliiton mielestä olisi erittäin tärkeää, että jo tässä osittaisuudistuksessa ulotettaisiin asiakasmaksulain vähimmäiskäyttövarasääntely koskemaan myös vammaislakien mukaisia asumispalveluita. Tällä hetkellä näissä palveluissa asuvilla vammaisilla henkilöillä on huomattavan usein vaikeuksia tulla kohtuudella toimeen heille vuokran ja muusta ylläpidosta perittävän asiakasmaksun jälkeen käytettäväksi jäävillä tuloilla. Minimikäyttövaran tulee olla vähintään saman suuruinen kuin viimesijaisessa ja tilapäisessä toimeentulotuessa, 250 €/kk:ssa.

Asiakasmaksulain kokonaisuudistuksen valmistelussa pidämme välttämättömänä, että:

  • Vamman vuoksi välttämättömät palvelut säilyvät maksuttomina, lukuun ottamatta ylläpitoa ja kuljetusten omavastuita. 
  • Erityisesti on syytä korostaa sitä, että vamman vuoksi tarvittavista ateria-, siivous- ja pesula- ym. vastaavista palveluista ei saa palvelun osuudesta periä maksua.
  • Vammaisen lapsen kodin ulkopuolisen asumisen maksut perustetaan lapsen tuloihin (etuuksiin) sen sijaan, että niitä määritellään samankaltaisin perustein kuin elatusmaksuja.
  • Uudistuksen vammaisvaikutukset arvioidaan.

 

Lausuntomme on valmisteltu yhteistyössä Kehitysvammaisten tukiliiton ja Kehitysvammaliiton kanssa. 

Lisätietoa

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi