Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 18.9.2018

Asiakasmaksulakiuudistus ei saa heikentää vammaisten ihmisten toimeentuloa

Autismi- ja Aspergerliitto on antanut lausunnon luonnoksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaiksi. Lausuntomme on valmisteltu yhteistyössä Kehitysvammaisten tukiliiton, Kehitysvammaliiton, FDUV:n ja Aspa-säätiön kanssa.

kuva 1.

Kuva: Pixabay

Asiakasmaksulakiehdotus sisältää myös monia hyviä uudistuksia, mutta vammaisten ihmisten kannalta ehdotuksessa on korjattavaa. Lähes kaikki kehitysvammaiset ja valtaosa muistakin autismikirjon henkilöistä on hyvin vähävaraisia, toimeentulotuen, takuueläkkeen tai eläkettä saavan hoitotuen varassa eläviä ihmisiä. Asiakasmaksulakiuudistuksella ei tulisi heikentää näiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tilannetta, vaan pikemminkin päinvastoin. Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n vammaissopimusta, joka edellyttää valtiolta aktiivisia toimia, jotta vammaisille henkilöiden oikeus riittävään elintasoon toteutuu ja he voivat elää ja toimia yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä.  

Autismi- ja Aspergerliiton mielestä asiakasmaksulakiehdotuksen jatkovalmistelussa tulee huomioida erityisesti seuraavaa:  

  • Vamman vuoksi välttämättömien palvelujen tulee säilyä maksuttomina, myös silloin, jos niitä järjestetään sosiaalihuoltolain perusteella. Tämä tulee todeta selkeästi sekä tässä asiakasmaksulaissa että uudistettavassa vammaispalvelulaissa ja ohjeistaa riittävästi toimeenpanossa.
  • Vammaisuuteen liittyvistä erityispalveluista ei voida periä maksua. Työn/palvelujen osuutta ei saa sisällyttää ateriamaksuihin eikä mihinkään muihinkaan vammaiselta asiakkaalta perittäviin maksuihin. Ylläpidon määritelmää ja sitä koskevia pykäliä ja niiden perusteluja tulee muuttaa siten, että ne estävät maksun perimisen työn/palvelun osuudesta.  
  • Vähimmäiskäyttövarasta tulee säätää myös vammaispalvelulain perusteella järjestettävissä asumisen palveluissa. Nykyisessä ehdotuksessa vähimmäiskäyttövarat ovat liian pienet. Minimikäyttövaran tulee olla suurempi kuin viimesijaiseksi ja tilapäiseksi tarkoitetussa toimeentulotuessa (250 €/kk:ssa).
  • Ehdotettu vanhempien elatusvastuu on kohtuuton silloin, kun vammainen lapsi joutuu asumaan muualla kuin oman perheen kanssa. Vammaisten lasten perheet ajettaisiin tässä helposti taloudelliseen ahdinkoon vaikeassa tilanteessa, jossa lapsi joutuu asumaan kodin ulkopuolelle – yleensä puutteellisten kotiin saatavien vammais- ja muiden palveluiden vuoksi. Perheen yhteydet vammaiseen lapseen säilyvät yleensä hyvin tiiviinä ja vanhemmat huolehtivat monista vammaisen lapsen kuluista muuton jälkeenkin. Pääsääntönä tulisi jatkossakin olla vain lapsen omien tulojen huomioiminen asumiskustannusten kattamiseksi. 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista -pdf-tiedosto