Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 10.11.2016

Autismi- ja Aspergerliiton lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

Autismi- ja Aspergerliitto on antanut lausuntonsa sote- ja maakuntauudistusta koskevaan lainsäädäntöön. Liitto mm. huomauttaa, että jos lakiesityksen yhtenä tavoitteena on valinnanvapaus, myös vammaisilla henkilöillä on oltava mahdollisuus tehdä itseään koskevia valintoja.

Yhteenveto Autismi- ja Aspergerliiton lausunnon sisällöstä:

– Palveluiden laatu, saatavuus tai saavutettavuus
on varmistettava kaikissa tilanteissa.


Valinnanvapaus on ulotettava myös
vammaispalveluihin ja valinnanvapauden on oltava mahdollista myös niillä
vammaisilla, jotka tarvitsevat päätöksentekoonsa tukea.


Kustannusten kasvun hillitseminen ei onnistu,
jos toimijakenttä pirstaloituu eivätkä palveluketjut toimi. Siksi on pidettävä
huolta siitä, että:

  • palvelutarpeen arviointi on joustavaa ja
    yksilölliset palvelutarpeet otetaan huomioon, palvelut mitoitetaan yksilöllisiä
    tarpeita vastaavasti ja palveluketjut toimivat, jotta putoamisilta raskaampien
    palveluiden piiriin vältytään.
  • palveluohjauksesta huolehditaan etenkin paljon
    palveluita käyttävien asiakkaiden kohdalla

–   Riittävät resurssit on varmistettava myös
kustannusten kannalta hankalasti ennustettaville sosiaalihuollon palveluille.


Lakiesitys antaa maakunnille paljon valtaa ja
mahdollisuuksia (talousraamin puitteissa) päättää palveluista ja niiden
järjestämistavoista. Tämä asettaa paineita palveluiden yhdenvertaisen
saatavuuden tavoitteen toteutumiselle. Tarvitaan valtion ohjausta ja
koordinointia: valtion ja maakuntien välisissä neuvotteluissa on varmistettava
uudistuksen tavoitteiden toteutuminen toivotulla tavalla. Valtion ohjauksessa
on myös kiinnitettävä huomiota palveluiden laatuun ja riittävään resurssointiin
sekä palvelutuotannon valvontaan.

Esityksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää lisäksi valinnanvapauden
ulottamista koskemaan myös vammaispalveluita. Myös vammaisilla on oltava
mahdollisuus tehdä itseään koskevia valintoja ja tämä mahdollisuus on oltava
sekä tuetusti että myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja
käyttävillä vammaisilla.

Asetetut tavoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen
kustannusten kasvun hillinnälle voidaan saavuttaa siten, että palvelut
mitoitetaan joustavasti yksilöllisen palvelutarpeen mukaan ja palveluketjut
saadaan toimimaan siten, että palveluntarvitsijoiden putoamisilta raskaampien
palveluiden piiriin vältytään. Tämä edellyttää oikea-aikaista palvelutarpeen
arviointia sekä palveluiden suunnittelua ja järjestämistä yhteistyössä
palveluntarvitsijan kanssa. Kustannusten kasvun hillintä edellyttää myös paljon
palveluita käyttävien asiakkaiden vahvaa palveluohjausta.

Huolenamme on toimijakentän pirstaloitumisesta aiheutuva
kustannusten kasvu. Tämä on uhkana, mikäli palveluketjujen sujuvuuteen ei
kiinnitetä riittävästi huomiota. Kustannuksia kasvattaa myös yhtä lailla ali-
kuin yli palvelu.

Resurssien jaossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että
terveyspalveluiden kustannusten arvioiminen on sosiaalihuoltoon nähden
helpompaa. Sosiaalihuollossa on usein kysymys yksilöllisistä, räätälöintiä
vaativista palvelukokonaisuuksista. Sosiaalihuollon palvelutarve voi yksilöllä
myös vaihdella ajasta ja paikasta riippuen. Tämän takia sosiaalihuollon
kustannukset eivät ole samalla tavoin ennustettavissa kuin terveydenhuollossa.
Kuitenkin myös sosiaalihuollon resurssien riittävyydestä on uudistuksessa
pidettävä huolta.

Lausunto
kokonaisuudessaan: Sote- ja maakuntauudistus_lausunto Autismiliitto

Lisätietoja: Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, p. 050
4097940