Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 11.6.2021

Autismikirjon lapset tulee huomioida lapsistrategian toimeenpanossa

Autismiliitto kiittää siitä, että kansallisen lapsistrategian yhtenä päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien lasten, kuten vammaisten lasten, oikeuksien vahvistaminen. Myös kaikissa toimenpiteissä tulee läpileikkaavasti ottaa huomioon autismikirjon lapset ja muut vammaiset lapset, jotta heidän oikeutensa voisivat toteutua yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa.

Lapsi kävelee pitkospuilla kesäsäässä.
Kuva: Unsplash
Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on monia kannatettavia ehdotuksia. Autismiliiton mielestä ehdotettu koulutuskokonaisuus kunnille ja alueille lapsivaikutusten arvioinnista, lapsibudjetoinnista ja lasten osallisuudesta on hyvin kannatettava ja ajankohtainen. Lapsivaikutusten arvioinnin merkitys korostuu koronakriisin jälkihoidossa. On tärkeää, että koronatilanteen aiheuttamat hyvinvointivajeet ja oppimisvajeet tunnistetaan ja paikataan. Lapsivaikutusten arvioinnissa on aina otettava huomioon myös se, miten päätökset vaikuttavat eri tavoin vammaisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä (vammaisvaikutusten arviointi).
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta pidämme tärkeinä ehdotuksia yhtenäisestä ensitiedon toimintamallista sekä selvitystä ja opasta palveluiden saavutettavuudesta lapsille ja nuorille. Autismikirjon lapset ja nuoret jäävät usein väliinputoajiksi palvelujärjestelmässä, eikä tietoa palveluista ole tarpeeksi tarjolla. On myös hyvin kannatettavaa, että lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten tietämystä heidän omista oikeuksistaan lisättäisiin lastensuojelun käsikirjan avulla. Autismikirjon lapset ja muut neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ovat yliedustettuina kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten keskuudessa. Oppaiden ja muiden materiaalien tulee olla saavutettavia, selkeitä ja helposti ymmärrettäviä myös autismikirjon lapsille ja nuorille. 

Ehdotuksemme uusiksi toimenpiteiksi

1. Toimintasuunnitelma autismikirjon ja muiden neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten tukemiseksi ja heille tarpeellisten palvelujen ja tuen turvaamiseksi. 

Autismikirjon lapset ja nuoret jäävät usein väliinputoajiksi palvelujärjestelmässä eikä heidän tarpeitaan tunnisteta. Sopivat ja oikea-aikaiset sote-palvelut ja tukitoimet koulussa ehkäisevät ongelmien kärjistymistä ja vähentävät raskaampien palvelujen tarvetta. Näiden lasten mahdollisuuksia asua ja elää oman perheensä kanssa, käydä koulua, harrastaa ja tuntea kuuluvansa yhteisöön on parannettava positiivisen erityiskohtelun keinoin ottamalla nämä lapset erityisesti huomioon tukea ja palveluita kehitettäessä. 

2. Selvitys lapsen henkilökohtaisesta avusta

Lapsilla henkilökohtainen apua ei ole lisääntynyt kuten muissa ikäryhmissä, eikä henkilökohtaisen avun merkitystä vammaisen lapsen kehitykselle ja itsenäistymiselle ole aina tunnistettu. Järjestöjen tekemien selvitysten mukaan vammaisen lapsen osallisuutta tukevissa palveluissa kuten henkilökohtaisen avun saamisessa on haasteita, jotka heikentävät vammaisen lapsen osallisuutta.

3. Koulutus tai materiaalipaketti, jolla vahvistettaisiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön valmiuksia tukea autismikirjon lapsia ja muita lapsia, joilla on kehityksellisiä neuropsykiatrisia häiriöitä tai piirteitä. 

Autismikirjon lapset jäävät usein varhaiskasvatuksessa ja koulussa vaille tarvitsemiaan tukitoimia, mikä johtaa mm. kouluakäymättömyyteen ja pitkällä aikavälillä syrjäytymiseen. Autismikirjon lasten yhdenvertainen oikeus oppimiseen ei toteudu nykytilanteessa.

Lue koko lausunto

Lisätietoa:

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi

Elina Vienonen, vertais- ja kokemustoiminnan päällikkö, elina.vienonen@autismiliitto.fi

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi