Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 12.5.2021

Autismikirjon opiskelijoiden oikea-aikaista tukea on vahvistettava

Oikea-aikainen tuki tai sen puute on yksi avaintekijä, joka selittää autismikirjon opiskelijoiden opinnoissa pärjäämistä. Autismikirjon opiskelijoilla ei usein ole mitään tukitoimia opintojen alkaessa. Myöskään kohtuullisia mukautuksia ei saa johdonmukaisesti. Autismiliitto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon korkeakoulutuksen saavutettavuusuunnitelmasta.

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman tavoitteet ovat pääosin hyvin kannatettavia. Vaarana kuitenkin on, että jos oppilaitoksille ei myönnetä lisäresursseja, tavoitteet eivät toteudu käytännössä. Osa tavoitteista on Autismiliton mielestä sellaisia, että ne tulisi toteuttaa lainsäädäntömuutoksilla.

Autismiliitto ehdottaa, että selvitetään opiskelun tuen ja ohjauksen lisäämistä ammattikorkeakoululakiin ja yliopistolakiin tavoitteena varmistaa vammaisten ja toimintarajoitteisten sekä muiden tukea tarvitsevien henkilöiden oikeus saada opiskeluunsa tarvitsemansa tukitoimet ja ohjaus. Tarvitaan sekä yleistä kaikille suunnattua tukea että kohdennettua ja intensiivisempää tukea sitä tarvitseville (vrt. perusopetuksen kolmiportainen tuki).

Tuen ja ohjauksen saatavuutta tulee vahvistaa kaikille tukea tarvitseville opiskelijoille. Tukea tulee järjestää oikea-aikaisesti heti tuen tarpeen tultua esiin opintoihin pyrkimisen ja opiskelun kaikissa vaiheissa. Tarjolla olevista tukitoimista on oltava tietoa saatavilla saavutettavasti ja siitä on viestittävä selkeästi, avoimesti ja toistuvasti kaikille opiskelijoille. Tarvittaessa opiskelijoiden tulee saada apua tukitoimien ja yksilöllisten opetusjärjestelyiden hakemiseen. (vrt. Autism & University).

Saavutettavuutta käytetään suunnitelmassa hyvin laajassa merkityksessä lähes yhdenvertaisuuden synonyymina. Termejä tulisi käyttää niiden vakiintuneessa merkityksessä ja siten kuin niitä lainsäädännössä käytetään (vrt. esim. saavutettavuusdirektiivi, YK:n vammaisyleissopimus, rakentamismääräykset).

Lue koko lausunto

Autism&uni. Hyviä käytäntöjä korkeakoulujen hallinnolle ja ylemmän tason henkilöstölle (Ei saavutettava).

Lisätietoa:

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi