Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.5.2022

Autismiliitto kannattaa yhdenvertaisuuslain muutosesityksiä

Yhdenvertaisuuslain uudistuksessa on monia kannatettavia ehdotuksia, mutta uudistusten toteuttamiseen pitää varmistaa riittävät resurssit sekä laajentaa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa työsyrjintäasioihin.

Ihmisjoukoista muodostuu kaksi hahmoa: toisessa istuva hahmo, toisessa seisova hahmo. Molemmat ojentavat käsiään toisiaan kohti.
Kuva: Shutterstock

Autismiliiton mielestä on hyvin kannatettavaa, että velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitteluun ja yhdenvertaisuuden edistämiseen laajenisivat koskemaan varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia. Toimeenpanoon ja seurantaan on kuitenkin panostettava, jotta uudistukset jalkautuvat osaksi varhaiskasvatuksen toimintatapoja. Uudistuksen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa tulisi varata lisäresursseja. Lisäksi ehdotamme, että yhdenvertaisuusvaltuutettu laatii toimintaohjeet ja selkeän lomakepohjan yhdenvertaisuussuunnittelun toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tulee huomioida myös esteettömyys aistiesteettömyys mukaan lukien ja saavutettavuus. Autismikirjon lasten ja heidän huoltajiensa tulee voida osallistua yhdenvertaisuussuunnitteluun. Autismikirjon lapsia tulee kuulla heillä käytössä olevilla kommunikaatiomenetelmillä.

Autismiliiton mielestä on erittäin kannatettavaa, että kohtuulliset mukautukset laajenisivat koskemaan myös viranomaisen palveluja. Perusteluissa todetaan, että ”Erityisesti sisällölliset kohtuulliset mukautukset voivat tulla harkittavaksi tilanteissa, joissa esimerkiksi minkään etuuden edellytykset eivät täyty tai vammainen henkilö muulla tavoin jää etuuksien tai palvelun ulkopuolelle tai muita huonompaan tilanteeseen vammansa vuoksi.” Täsmennys on tärkeä, koska nykytilanteessa autismikirjon ihmiset jäävät usein vaille tarvitsemiaan palveluja. Koulussa ja opiskelussa autismikirjon lapset ja nuoret tulevat usein syrjityiksi, esimerkiksi siksi, että oppimisympäristön kohtuulliset mukautukset ja tukitoimet eivät toteudu tarpeiden mukaisesti.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivaltaa tulisi laajentaa työelämän syrjintään

Autismiliitto katsoo, että esityksessä ehdotetut muutokset työelämän syrjintää koskevaan lainsäädäntöön ovat pieniä, eivätkä oleellisesti edistä vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta työelämässä. Autismiliiton mielestä yhdenvertaisuusvaltuutetun ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toimivaltaa tulisi laajentaa työelämän syrjintään. Vammaisuuteen liittyvästä työsyrjinnästä tulisi säätää yhdenvertaisuuslaissa.

Vammaiset ihmiset ovat syrjintään liittyvissä kysymyksissä oppineet kääntymään yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen ja tästä tiedämme, että toiseksi yleisin syrjintäperuste vammaisilla liittyy työelämään. Sen sijaan työsuojeluvaltuutetulle tulevista työelämän syrjintää koskevista ilmoituksissa vain 7 % tulee vammaisilta ihmisiltä. Työelämän syrjintä on erityisen vakava ongelma ja syrjinnän arviointiin erikoistuneet yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voisivat tehokkaasti puuttua vammaisten henkilöiden syrjintään YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen perusteella.

Lue koko lausunto