Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 15.6.2020

Autismiliitto: Pidemmästä opiskeluajasta hyötymiseksi on varmistettava riittävät tukitoimet koko oppivelvollisuuden ajalle

Autismiliitto on jättänyt lausunnon hallituksen esityksestä oppivelvollisuuden laajentamiseksi. Tavoite turvata kaikille vähintään toisen asteen koulutus on kannatettava, mutta pidempi opiskeluaika ilman oppimisen tuen merkittävää vahvistamista tuskin tuottaa toivottua lopputulosta. Oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän resurssin lisääminen oppimisen tukeen ja opetuksen laadun parantamiseen olisi vaikutuksiltaan merkittävämpi toimenpide.

Jos oppivelvollisuutta pidennetään, on samalla välttämätöntä varmistaa riittävät resurssit oppimisen tukeen ja vammaisten ja toimintarajoitteisten lasten ja nuorten tarpeita vastaaviin opetusjärjestelyihin koko oppivelvollisuuden ajalle. 

Ensin tukitoimet kuntoon

Tukitoimien puute ja jo peruskoulussa ulkopuolelle ja takamatkalle jääminen ovat ongelmia, joita oppivelvollisuuden pidentäminen ei autismikirjon oppilaiden kohdalla ratkaise, mikäli tavoitteena ei samaan aikaan ole tukitoimien vahvistaminen ja kouluympäristön mukauttaminen näille oppilaille paremmin soveltuvaksi.

Riittävän ja yksilöllisen oppimisen tuen edellytyksiä ovat:

– tuen tarpeen tarkka arviointi ja suunnittelu, 

– ohjaajien/avustajien riittävä ja yksilöllinen tuki, 

– riittävä osa- ja kokoaikainen erityis-/pienryhmäopetus, 

– yksilöllinen siirtymävaiheen tuki, 

– ennakointi ja joustavuus opinnoissa,

– muut yksilöllisiä tarpeita vastaavat opetusjärjestelyt sekä 

– aistiesteetön oppimisympäristö. 

 

Monet autismikirjon opiskelijat hyötyvät myös neuropsykiatrisen valmentajan antamasta opintovalmennuksesta. Myös opettajien ja muun henkilöstön osaamista autismikirjon opiskelijoiden kohtaamiseen ja heidän oppimisensa tukemiseen tulee parantaa.

Autismiliitto näkee oppivelvollisuuden laajentamisessa silti monia hyviä puolia. Oppivelvollisuuden laajentaminen voisi parantaa autismikirjon nuorten osallistumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeen sekä nostaa heidän koulutustasoaan. Pidempi opiskeluaika palvelisi myös niitä nuoria, joiden opinnot sujuvat esimerkiksi autismikirjoon liittyvien toimintarajoitteiden vuoksi hitaammin kuin muilla.

Autismiliiton ehdotukset

OKM:lle toimittamassaan lausunnossa Autismiliitto esittää muun muassa etäopetuksen sisällyttämistä perusopetuslakiin yhtenä oppimisen tuen järjestämisen vaihtoehtona.

  • Varmistetaan jokaisen vaikeimminkin vammaisen lapsen ja nuoren oikeus oppivelvollisuuden suorittamiseen, jos oppivelvollisuutta laajennetaan.
  • Ulotetaan yhtenäinen kolmiportainen tuki koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä määritellään tarkemmin tuen portaiden sisällöt ja tukitoimien laajuus. Vahvistetaan toisella asteella, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, oppimisen tukea ja sen keinovalikoimaa.
  • Lisätään etäopetus perusopetuslakiin yhtenä oppimisen tuen järjestämisen vaihtoehtona. Etäopetusta voitaisiin järjestää osa-aikaisesti tai tilapäisesti lähiopetuksen rinnalla siitä hyötyville tai tukea tarvitseville oppilaille. Etäopetuksesta saatujen kokemusten perusteella osa autismikirjon oppilaista hyötyy etäopetuksesta ja pystyy paremmin keskittymään opiskeluun, kun kouluympäristön aiheuttama sosiaalinen kuormitus ja aistikuormitus ovat poissa.
  • Varmistetaan autismikirjon nuorille yhdenvertainen ja laadukas nivelvaiheen ohjaus, jonka lähtökohtana on nuoren oma kiinnostus ja motivaatio ja hänen yksilölliset vahvuutensa ja tarpeensa. Autismikirjon oppilaan tuen ja tuen tarpeita koskevan tiedon tulee siirtyä peruskoulusta toiselle asteelle.  
  • Ohjataan kuntien opetustoimia korvamerkityn rahoituksen ja informaatio-ohjauksen avulla riittävään avustajien myöntämiseen ja palkkaamiseen sekä muihin tukitoimiin.
  • Varmistetaan, että autismikirjon nuorille ja muille vammaisille nuorille on tarjolla riittävästi sopivia toisen asteen opiskelupaikkoja eri puolilla Suomea. Opiskelupaikkojen lisäämiseen tulee löytyä riittävästi resursseja.

Yhdenvertaisuus muistettava

Oppivelvollisuuslain valmistelussa on otettava huomioon YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja erityisesti sen koulutusta käsittelevä 24 artikla, joka velvoittaa sopimusvaltioita varmistamaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden koulutukseen yleisessä koulutusjärjestelmässä. Vammaisella opiskelijalla on myös oikeus saada opiskeluunsa riittävä ja yksilöllinen tuki. Myös perustuslain yhdenvertaisuutta käsittelevän artiklan sekä yhdenvertaisuuslain säännösten tosiasiallinen huomioonottaminen on välttämätöntä lainsäädäntöä uudistettaessa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ja sen yhdenvertaisen toteutuksen varmistavat riittävät tukitoimet tulee nähdä tulevaisuusinvestointina, joka maksaa itsensä takaisin mm. korkeampana työllisyytenä ja pienempinä syrjäytymisen, sosiaalietuuksien ja erikoissairaanhoidon kustannuksina.

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja Autismiliitto ry

puh. 040 5712 460

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja Autismiliitto ry

puh. 050 4097 940