Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 9.9.2020

Kannanotto: Autismikirjon ihmisten korkea itsemurhariski tunnistettava jo perusterveydenhuollossa

10.9. on kansainvälinen itsemurhien ehkäisypäivä. Autismikirjolla olevilla ihmisillä on tutkimusten mukaan keskimäärin lähes kymmenkertainen riski kuolla itsemurhaan. Heidän kohdallaan itsemurhien ehkäiseminen edellyttää sitä, että autismikirjon ihmiset tunnistetaan paremmin jo varhaisessa vaiheessa ja heidän avun tarpeisiinsa vastataan tehokkaammin ennaltaehkäisevissä palveluissa. Itsemurhien ehkäisyn tehostaminen edellyttää riskiryhmien täsmällisempää kartoittamista.

On hyvin tiedossa, että autismikirjon ihmisillä esiintyy keskivertoväestöä enemmän itsemurha-ajatuksille altistavia mielenterveydenongelmia, kuten ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Harvemmin tullaan ajatelleeksi, että taustalla voi olla myös hoitamattomia somaattisia oireita ja sairauksia, joihin he eivät ole saaneet riittävää hoitoa.

– Autismikirjon ihmisten stressiherkkyys, heikommat vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot, jotka altistavat yksinäisyydelle, sekä erilaiset toimintarajoitteet tulisi ammattilaisten pystyä ottamaan huomioon jo koulussa ja koulun oppilashuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollossa. Autismikirjon ihminen ei välttämättä tiedä palveluista, joita tarvitsisi, eikä siten pysty niitä vaatimaan. Hän voi siksi jäädä vaille asianmukaista hoitoa ja oikeanlaista kohtaamista, muistuttaa Autismiliiton puheenjohtaja Päivi Norvapalo.

Autismikirjon naisilla, joilla on myös ADHD, itsemurhariski on miehiä korkeampi. Näistä naisista jopa joka viides oli yrittänyt itsemurhaa.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää autismikirjon tyttöjen ja naisten masennusoireisiin ja mahdollisiin itsemurhayrityksiin.

– Liian usein meille tulee palautetta siitä, että itsemurhaa yrittänyt autismikirjon ihminen kotiutetaan nopeasti ilman riittävää tukea ja seurantaa, kunnes lopulta ei ole enää ketä kotiuttaa. Itsemurhien ehkäisemisessä on aika siirtyä askel eteenpäin: riskiryhmät on kartoitettava ja tuki sekä palvelut kohdennettava itsemurhien ehkäisyn näkökulmasta mahdollisimman tehokkaasti, painottaa Autismiliiton
toiminnanjohtaja Tarja Parviainen.

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja Autismiliitto ry

puh. 040 5712 460

Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja

puh. 050 4097 940


Autismikirjon häiriö vaikuttaa siihen, miten yksilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ympäröivän maailman. Kyse on aivojen keskushermoston erilaisesta kehityksestä. Autismikirjon esiintyvyys on eri tutkimusten mukaan noin 1-1,2 % väestöstä, joten Suomessa voidaan arvioida olevan yli 55 000 autismikirjon henkilöä.

Autismiliitto on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Liiton jäseniä ovat eri puolilla Suomea toimivat jäsenyhdistykset. Autismiliiton päämääränä on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus ja turvataan autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä oikeus hyvään elämään.

Perhosia kuvaava akvarellimaalaus