Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 24.4.2015

Kannanotto Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositukseen

Autismi- ja Aspergerliitto ry on erittäin huolissaan Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen antamasta Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suosituksesta autististen lasten ja nuorten osalta. Asperger-lapsiin ja -nuoriin suosituksissa ei oteta lainkaan kantaa.

Huolemme koskee etenkin yli 7-vuotiaiden lasten ja nuorten kuntoutussuositusta. Pelkäämme, että suositus vähentää erityisesti kouluikäisten autististen lasten ja nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemaansa lääkinnällistä kuntoutusta jatkossa. Liitto korostaa, että erityisopetus ei voi korvata lääkinnällistä kuntoutusta kouluikäisellä lapsella. Mielestämme myös nuoret ja aikuiset autistiset henkilöt hyötyvät lääkinnällisestä kuntoutuksesta arjessa selviytymisen tukena.

Suosituksen mukaan kodin, päivähoidon ja koulun kuntouttava arki on keskeistä. Autismi- ja Aspergerliitto muistuttaa, että koulun rinnalle tarvitaan säännöllistä kuntoutukseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa päiväkodin ja koulun henkilökunnalle ja erityisesti vanhemmille. Suosituksessa ei oteta kantaa siihen, kuka tekee tätä ohjausta, jos lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita ei ole käytettävissä. Esim. puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöönotto vaatii ammattitaitoista ohjausta. Autististen lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ja heidän vanhempansa tarvitsevat vahvaa ja osaavaa ohjausta ja neuvontaa erityisesti nivelvaiheissa ja niihin valmistauduttaessa.

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat ovat koko kuntoutuksen pohja, jonka päälle rakennetaan uusia taitoja. Esimerkiksi toimintaterapiassa kuntoutetaan aistien ali- ja yliherkkyyksiä tai tunnetaitoja harjoitellaan ensin yksilöllisesti ja vasta sen jälkeen ryhmässä. Autistinen lapsi oppii uusia asioita parhaiten yhden suhde yhteen -tilanteissa, vasta sen jälkeen voi osata saman taidon ryhmässä. Esimerkiksi sosiaalisia taitoja on helpompi harjoitella kahden kesken terapeutin kanssa ja sen jälkeen autistinen lapsi voi osata toimia pienessä ryhmässä.

Yli 7-vuotiaita autistisia lapsia ja nuoria koskevan suositus ongelmallinen

Tällä hetkellä kouluissa erityisopettajien ja koulunkäynnin ohjaajien resurssit on laskettu hyvin tarkkaan eikä siellä riitä aikaa eikä osaamista koulun arjessa opetuksen lisäksi toteutettavaan kuntoutukseen. Tämä on realismia kuntien kouluissa, joiden henkilökunnassa ei ole puhe-, toiminta- eikä musiikkiterapeutteja toisin kuin valtion kouluissa. Herää epäilys siitä, että suosituksen tekijöillä ei ole ollut riittävää tietoa kuntien opetustoimen tämän hetkisistä resursseista.

Opettajat tarvitsevat rinnalleen moniammatillista tiimiä, joka toimii yhteisten tavoitteiden suuntaan oppilaiden parhaaksi. Ei niin, että opettaja jää yksin lapsen ainoaksi kuntouttajaksi ja opettajaksi. On syytä muistuttaa, että opettajan ammattitaito on pedagogiikassa, ei kuntoutuksessa.  Lääkinnällinen kuntoutus ja sitä antavat terapeutit rakentavat pohjaa sille, että uusien asioiden oppiminen mahdollistuu. Terapiat mahdollistavat sen, että lapsi pystyy hyötymään ja vastaanottamaan opetusta. Siksi käytännössä myös kaikki yli 7-vuotiaat autistiset lapset tarvitsevat erityisopetuksen rinnalle intensiivisiä yksilöterapioita. Suosituksen kirjaus on tältä osin täysin puutteellinen.

Suositus sivuuttaa myös kokonaan vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön päiväkoti- ja kouluikäisen kohdalla. Vanhemmat tarvitsevat tukea esimerkiksi lapsen kotona tapahtuvaan arjen strukturointiin, wc-taitojen opetteluun, nukahtamisen vaikeuksiin, juuttumistaipumuksiin jne. Tämä on osa lapsen ja nuoren kuntoutusta, jota terapeutit tekevät. Edellä mainittu kotiin annettava ohjaus ei kuulu erityisopettajien tehtäviin.

Autismi- ja Aspergerliitto vetoaa, että Lastenneurologinen yhdistys täsmentää suositusta edellä mainituin perustein kouluikäisten lasten ja nuorten kuntoutuksen osalta. Autismi- ja Aspergerliitto ry on asiantuntijaorganisaatio, jolla on myös autismikentän tuntemus, monipuolinen näkemys ja kokemus kenttää koskevista ajankohtaisista asioista. Liittomme on käytettävissä, kun jatkossa mietitte autististen lasten ja nuorten kuntoutuksen kehittämistä.

Helsingissä 24.4.2015
Autismi- ja Aspergerliiton hallitus

Lisätietoja:
Päivi Norvapalo
varapuheenjohtaja
p. 02 9533 2858

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja
p. 050 4097 940

Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen Lasten ja nuorten hyvä kuntoutus -suositus 07.04.2015.