Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 4.3.2016

Kannanotto: Suomen omaishoidon verkosto ei hyväksy hallituksen suunnitelmia leikata vammaispalveluista

Hallituksen suunnittelemat yli 60 miljoonan euron leikkaukset vammaispalveluista kohdistuvat välillisesti myös omaishoitajiin. Hoidettavien läheisten palvelujen ja tuen vähentäminen vaikuttavat koko omaishoitoperheen arkeen ja jaksamiseen.

Viime vuonna valmistui esitys vammaislainsäädännön yhtenäistämiseksi.
Uuden vammaislainsäädännön tavoitteena oli edistää vammaisten
mahdollisuuksia elää ja toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa
yhteiskunnassa, turvata yhdenvertaisuutta, itsemääräämisoikeutta,
välttämätöntä huolenpitoa ja osallisuutta sekä mahdollistaa
pitkäaikaisen laitoshoidon ja laitosasumisen lakkauttaminen. Hallituksen
esittämät suunnitelmat mm. vammaispalvelujen heikentämiseksi johtavat
päinvastaiseen tulokseen.

Ministeri Vehviläisen mukaan vammaispalvelulain uudistuksella
tavoitellaan isoja säästöjä ja ”uudistus voi osittain parantaa
vammaisten palveluita ja osittain heikentää”. Valitettavasti
säästötoimenpiteet johtavat harvoin parannuksiin. Suunnitellut säästöt
kuljetus- ja asumispalveluissa heikentävät vammaisten ihmisten
mahdollisuutta ja oikeutta hyvään elämään.

Hallituksen suunnitelman mukaan iäkkäiden vammaisten henkilöiden
palvelut toteutettaisiin jatkossa sosiaalihuoltolain ja
vanhuspalvelulain mukaisina suppeampina, maksullisina tai
tuloharkintaisina palveluina. Tämä merkitsee etenkin kaikkein
vähävaraisimpien vammaisten ihmisten tarvitsemien palvelujen saatavuuden
merkittävää heikkenemistä. Asumispalveluja koskevien suositusten
kumoaminen koskettaa etenkin vanhuksia, vammaisia, kehitysvammaisia,
päihdeongelmaisia ja mielenterveyskuntoutujia.

Suunniteltu yli 75-vuotiaiden vammaisten henkilöiden sulkeminen
vammaispalvelujen ulkopuolelle kuormittaisi kohtuuttomasti niitä
talouksia, joissa jo itsekin iäkkäät omaishoitajat huolehtivat omaisensa
selviytymisestä kotona. Yli 75-vuotiaat vammaiset henkilöt jäisivät
lakimuutoksen myötä täysin ilman henkilökohtaista apua, päivätoimintaa
sekä sopeutumisvalmennusta. On selvää, että tällaisten muutosten myötä
iäkkään vammaisen henkilön lähipiiri kuormittuu merkittävästi aiempaa
enemmän.

Hallituksen tavoittelemat säästöt kääntyvät uusiksi menoeriksi
lisääntyneenä laitoshoidon, palvelukotien, osastojaksojen ja
ambulanssikyytien tarpeena omaishoitoperheiden tuen edellytysten
heikentyessä. Suomen omaishoidon verkosto vaatii hallitusta purkamaan
päätöksensä heikentää vammaisten henkilöiden asemaa entisestään.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Marja Tuomi / Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, p. 020 7806 514

Suomen omaishoidon verkoston jäsenjärjestöt:
Aivoliitto ry
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Folkhälsans Förbund rf
Ikäinstituutti
Invalidiliitto ry
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
Muistiliitto ry
Munuais- ja maksaliitto ry
Omaisena edelleen ry
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry
Suomen Parkinson-liitto ry
Suomen Punainen Risti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry