Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 29.1.2021

Kehitysvamma-alan järjestöjen ja Autismiliiton kannanotto vammaisalan ammattitutkinnon perusteisiin

Kehitysvamma-alan järjestöt ja Autismiliitto esittävät Opetushallitukselle huolensa vammaisalan ammattitutkintojen perusteiden laatimisen kiireellisestä aikataulusta. Vammaisjärjestöillä ei ole ollut mahdollisuutta riittävästi vaikuttaa tutkintoehdotuksen sisältöihin lausuntokierroksen jälkeen.

Kehitysvamma-alan järjestöt esittävät huolensa vammaisalan ammattitutkintojen perusteiden laatimiseen viitaten 3.2.2021 järjestettyyn ammattitutkinnon valmisteluvaiheen kuulemistilaisuuteen.

Asiaa valmistellaan kiireellä ja vammaisjärjestöjä ei ole otettu mukaan valmistelun viimeiseen vaiheeseen riittävässä laajuudessa. Tutkintoehdotuksen sisältöihin ei ole ollut mahdollisuutta riittävästi vaikuttaa lausuntokierroksen jälkeen.

Kannatamme edelleen tutkinnon uudistamista ja ammattitutkinnon nimeämistä vammaisalan ammattitutkinnoksi, joka muodostuisi kehitysvamma-alan osaamisalasta ja henkilökohtaisen avun osaamisalasta. Koska tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja sisältöjä ei ole uudistettu vielä kuitenkaan riittävästi suhteessa tulevaan vammaispalvelulakiin, näemme tärkeänä, että ammattitutkinnon sisällöt uudistetaan perusteellisemmin viimeistään siihen mennessä, kun uusi vammaispalvelulaki astuu voimaan.

Huolemme kohdistuu:

  • Näemme ongelmallisena kuulemistilaisuudessa esille tuodun ehdotuksen, jossa kehitysvamma-alan osaamisala nimettäisiin vammaisalan osaamisalaksi ilman perusteellista sisällön uudelleen tarkastelua. Tässä vammaisjärjestöjen, jotka edustavat vammaisia ihmisiä, tulisi saada olla avoimesti mukana.
  • On huomioitava, että kehitysvamma-alan osaamisala on rakennettu spesifisti kehitysvamma-alan tarpeisiin. Myös kehitysvammaisten ihmisten näkökulmasta tämän osaamisalan sisältöjä tulisi muokata vastaamaan paremmin YK:n vammaissopimuksen ja tulevan lainsäädännön periaatteita.
  • Olemme tuoneet aiemmissa lausunnoissamme esille myös muita epäkohtia, joita ei ole kuulemistilaisuudessa annetun tiedon perusteella otettu vielä huomioon.
  • Kehitysvamma-alan ja henkilökohtaisen avun osaamisalojen tutkinnon muodostumisessa on merkittäviä eroja.  Kehitysvamma-alan osaamisalassa on runsaasti pakollisia tutkinnon osia ja vähän joustavuutta valinnaisissa opinnoissa. Tämä on opiskeluja harkitsevalle motivaatiota ja opintoihin hakeutumista heikentävä asia. Vastaavasti henkilökohtaisen avun osaamisalan pakolliset osat ovat suppeat ja tutkinto rakentuu pitkälti valinnaisista osista, jotka eivät sisällöltään vastaa kaikilta osin tehtävässä vaadittavan osaamisen tarpeita.

Esitämme:

  • Jatkovalmistelun käynnistämistä, jossa kuullaan vammaisjärjestöjä avoimesti ja laaja-alaisesti.
Allekirjoittaneet järjestöt:
Autismiliitto ry
FDUV rf
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Kehitysvammaliitto ry