Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 7.11.2016

Kuluttajaparlamentti vaatii: lasten ja nuorten kriisiapu turvattava sote-uudistuksen yhteydessä

Kuluttajaliiton koordinoiman Kuluttajaparlamentin järjestöt kartoittivat kyselyllä lasten ja nuorten kriisipalveluiden saatavuutta. Tulosten mukaan moni kriisiapua tarvitseva lapsi tai nuori jää palvelutta, eikä kuntien palvelusta tiedottaminen ole nykyisellään riittävää. Myös palveluohjauksessa ja palvelun laadussa on kehitettävää.

Perheen
kriisitilanteessa –
esimerkiksi avioerossa, perheenjäsenen kuollessa tai joutuessa onnettomuuteen – lapsen tai nuoren
mahdollinen kriisiavun tarve jää helposti huomaamatta tai sopivaa tukea ei ole
tarjolla. Aikuisten mielenterveyden ongelmien taustalla ovat suurella osalla
lapsuusaikana koetut traumaattiset kokemukset. Käsittelemättömät traumat
myötävaikuttavat moniin yhteiskunnan ongelmiin kuten köyhyyteen,
rikollisuuteen, heikkoon koulusuoriutumiseen, addiktioihin sekä mielenterveys-
ja terveysongelmiin. Oikein ajoitettu ja oikeanlainen tuki vähentää traumaperäisten
oireiden riskiä sekä säästää yhteiskunnan kustannuksia.

Enemmistö
(76 %) kyselyyn vastanneista oli kokenut tarvetta saada apua kriisistä
selviytymiseen, mutta kaksi kolmesta oli
kuitenkin jäänyt palvelutta. Valtaosalla syy palvelutta jäämiseen oli
tietämättömyys kriisiavun olemassaolosta.

Kriisiapua
saaneista enemmistö (74 %) oli saanut palvelua nopeasti; joko heti tarpeen
ilmetessä tai lähipäivinä. Apua saaneista vain hiukan yli puolet (55 %)
oli tyytyväisiä saamaansa palveluun, kun kolmannes koki avun vastanneen
tarpeisiin kohtalaisesti ja joka kymmenes huonosti.

Lasten
ja nuorten traumaattiseen hätään saa apua esimerkiksi paikallisilta
kriisiryhmiltä, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta,
perheneuvoloista, SPR:ltä, seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksesta ja
Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostosta. Tällä hetkellä kriisiavun
saatavuudessa on paikkakunnittain eroja, riippuen esimerkiksi siitä onko
paikkakunnalla kriisikeskusta ja miten kriisityöryhmät toimivat. Usein apua on
saatavana vain arkipäivisin.

Kuluttajaparlamentin järjestöt
vaativat, että lasten ja nuorten kriisipalveluiden kehittämiseen kiinnitetään
huomiota sote-uudistuksen yhteydessä. Kriisipalveluiden kehittämistarpeet tulee
tunnistaa myös lasten ja perheiden palveluita uudistavassa hallituksen
kärkihankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa erityis- ja
vaativimpien palveluiden kehittämiskokonaisuudessa.


Erityisesti tulee turvata
valtakunnallisesti riittävät resurssit sekä osaaminen lasten ja nuorten
auttamiseen traumaattisessa kriisissä. Lisäksi tulee yhdenmukaistaa kuntien
kriisiavun järjestämisen tapoja tarvittavilta osin. Kriisiavusta tiedottamista
sekä palveluohjausta tulee kehittää valtakunnallisesti, jotta kriisiapua
tarvitsevat lapset ja nuoret saavat tarpeisiin vastaava palvelua
oikea-aikaisesti.


Kuluttajaparlamentti
kartoitti lasten ja nuorten kriisiavun saatavuutta Suomessa. Kysely
toteutettiin 10.5.–31.5.2016 verkkokyselynä. Kyselyn kohderyhmänä olivat
henkilöt, jotka ovat kohdanneet jonkin kriisin alle 25-vuotiaana. Kyselyyn oli
mahdollista vastata myös lähiomaisena oman lapsen puolesta. Kyselyyn vastasi
146 henkilöä. Lisätietoa kyselystä
Kuluttajaliiton sivuilta osoitteesta:
http://bit.ly/2eF9Vd6

Kuluttajaparlamentin
kannanotto annettiin 7.11.2016 eduskunnan Pikkuparlamentissa pidetyssä
tilaisuudessa. Kriisiapua koskevaan kannanottoon yhtyivät seuraavat järjestöt:

ADHD-Liitto

Aivovammaliitto

A-klinikkasäätiö

Allergia- ja
astmaliitto

Autismi- ja
Aspergerliitto

Autismisäätiö

Ehkäisevä päihdetyö
EHYT

Eläkkeensaajien
Keskusliitto EKL

Hengitysliitto

Invalidiliitto

Irti Huumeista

Kotien Puolesta
Keskusliitto

Kuuloliitto

Lapsiperheiden
Etujärjestö 

Marttaliitto

Nuorisosäätiö

Nuorten Kotkien Keskusliitto 

Perhehoitoliitto

Suomen
Kilpirauhasliitto

Suomen Monikkoperheet

Suomen nuoret lesket

Suomen potilasliitto

Suomen
Setlementtiliitto

Takuusäätiö

Väestöliitto

Yhden Vanhemman
Perheiden Liitto

 

Lisätietoja:

Kuluttajaparlamentin koordinaattori Jenni Vainioranta p. 040 4198 962,
jenni.vainioranta(at)kuluttajaliitto.fi

Kuluttajaparlamentti
on Kuluttajaliiton koordinoima valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen
vaikuttamisfoorumi. Kuluttajaparlamentissa kymmenet järjestöt tekevät
vuosittain yhteisiä kannanottoja aiheista, jotka ovat osallistuvien järjestöjen
sekä kuluttajien kannalta merkittäviä. Toiminnan tarkoituksena on saada
poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen näkemyksistä ja
kannoista poliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri
osa-alueilla. Lisätietoa
http://www.kuluttajaliitto.fi/kuluttajaparlamentti