Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 15.2.2021

Lastensuojeluun tarvitaan lisää autismikirjon osaamista

Autismiliitto kannattaa pääosin esitystä lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi, mutta katsoo, että autismikirjon lasten toimintarajoitteet ja tarpeet sekä niiden tunnistamiseen tarvittava osaaminen tulisi ottaa esityksessä paremmin huomioon.

Lapsi katsoo yläviistoon kuulokkeet päässään.
Kuva: Unsplash

Autismiliitto on huolissaan autismikirjon lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sijaishuollossa. Autismikirjon lapsilla ja nuorilla on muita ikäisiään korkeampi riski lastensuojelun sijoituksiin. Moni autismikirjon lapsen sijoitus voitaisiin välttää, jos ammattilaiset osaisivat paremmin tunnistaa autismikirjon piirteitä ja autismikirjon henkilöiden palvelutarpeita asiakasprosessin eri vaiheissa, kuten palvelutarpeen arvioinnissa, asiakassuunnitelman laatimisessa ja sijaishuollon sisällä eri vaiheissa. Tämä edellyttää tietoa ja ymmärrystä autismikirjosta sekä osaamista soveltaa autismitietoa käytäntöön. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuollon henkilöstön autismiosaamista ja neuropsykiatrista osaamista on vahvistettava. Lisää neuropsykiatrista osaamista tarvitaan myös vammaispalveluihin sekä lasten, nuorten ja perheiden sosiaalityöhön.

Autismiliitto kannattaa ehdotusta uudesta tehostetusta avohuollon kuntouttavasta tukitoimesta, jonka tarkoituksena on ehkäistä tarvetta kodin ulkopuoliselle sijoitukselle. Tehostetun avohuollon tukitoimen sisältöä ja keinoja voisi kuitenkin konkretisoida tarkemmin siten, että voidaan varmistaa, että autismikirjon lasten ja nuorten tarpeet tunnistetaan, ja he saavat vammansa/toimintarajoitteidensa takia oikea-aikaisesti tarpeitaan vastaavaa tukea. Nykytilanteessa näin ei tapahdu, mikä vaikeuttaa suuresti autismikirjon lasten ja heidän perheidensä selviytymistä. Tilanteita ei oteta vakavasti ja pyritään jopa estämään vammaispalvelujen/sosiaalihuollon asiakkuus. Hyvin tavallista myös on, että tukea saa vain lastensuojelun kautta eli vaiheessa, jossa ongelmat ovat jo ehtineet monimutkaistua ja syventyä. Tämä koskee erityisesti kognitiivisesti hyvätasoisia autismikirjon lapsia ja nuoria.

Vaativan sijaishuollon laitospalvelujen järjestämistä ja toteutusta tulee konkretisoida

Autismiliitto kiittää siitä, että pykäläehdotuksessa vaativasta sijaishuollosta on otettu huomioon neuropsykiatrinen erityisosaaminen. Vaativaa sijaishuoltoa voitaisiin järjestää lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä sijaishuollon integroituna laitospalveluna. Nykytilanteessa sijaishuollossa ei ole riittävästi neuropsykiatrista osaamista.

Jatkovalmistelussa olisi kuitenkin hyvä selkiyttää ja konkretisoida, miten ehdotetut vaativan sijaishuollon laitospalvelut käytännössä toteutettaisiin ja millaisiin palvelutarpeisiin ja tilanteisiin niillä voitaisiin vastata. Jatkovalmistelussa tulee myös selkeyttää, milloin vammaisten lasten osalta tarvitaan ehdotettua integroitua vammaispalvelujen ja lastensuojelun palvelua. Vammaisia lapsia ei tule sijoittaa vammaisuuden perusteella liian kevein perustein vaativan sijaishuollon yksiköihin. Vammaisten lasten ja heidän perheensä tulee saada tarvitsemansa palvelut sen lainsäädännön kautta, johon palvelutarve perustuu.

Autismiliitto katsoo, että esitetyt muutokset rajoitustoimenpiteisiin ovat oikean suuntaisia ja voivat auttaa suojelemaan sijaishuollossa olevia autismikirjon lapsia ja nuoria ja parantamaan heidän turvallisuuttaan. Autismikirjon lapset ja nuoret ovat hyvin haavoittuvia ja saattavat joutua helposti uhrin asemaan ja tulla  hyväksikäytetyiksi ja johdatelluiksi.

Lue ensimmäisen lausuntokierroksen lausunto 12.2.2021

Lue toisen lausuntokierroksen lausunto 20.5.2021 

Lisätietoa:

Sari Valjakka, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, sari.valjakka@autismiliitto.fi

Elina Vienonen, vertais- ja kokemustoiminnan päällikkö, elina.vienonen@autismiliitto.fi

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi