Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 6.7.2017

Liiton lausunto Vammaislainsäädännön uudistusta koskevaan lakiesitykseen

Autismi- ja Aspergerliitto lausui lakiesityksestä Vammaisuuden perusteella järjestettävät erityispalvelut. Liitto on esittänyt muutoksia varsinkin henkilökohtaista apua, asumista, päivä-aikaista toimintaa sekä liikkumisen tukea ja palveluita koskeviin pykäläteksteihin.

Liiton kanta seuraaviin pykäliin:

  


9 § Henkilökohtainen apu

Autismi- ja Aspergerliitto on vahvasti sitä mieltä, että oikeus henkilökohtaiseen apuun yksilöllisen tarpeen mukaisesti on oltava yhtä lailla niillä vammaisilla henkilöillä, joiden avun tarve on runsasta, jokapäiväistä ympäri vuorokauden kuin myös niillä, joilla avun tarve on toistuvaa ja säännöllistä, mutta ei jokapäiväistä eikä kaikkina vuorokauden aikoina. 

Pykälään sisällytetty voimavararajausta emme pidä kannatettavana. Se ei myöskään sisältynyt Valas-työryhmän ehdotukseen. Myös oikeuskäytäntö on linjannut avun saamisen kynnyksen hyvin matalaksi. Muun muassa näillä perusteilla esitämme, että pykälään sisällytetty voimavararajaus poistetaan. 

12 § Asumisen tuki ja palvelut

Autismi- ja Aspergerliitto pitää pykälää selkeänä huononnuksena nykyiseen käytäntöön ja toteutuessaan se tulee johtamaan tilanteeseen, jossa paljon palveluja tarvitsevat nykyisen vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asuvat vammaiset henkilöt eivät jatkossakaan voisi valita missä ja kenen kanssa asuvat. Tämä on vastoin Suomen viime vuonna ratifioiman YK:n vammaissopimuksen periaatteita. 

Myös Kehas-ohjelma lähti siitä, että asunnon ja palveluiden järjestäminen on pidettävä erillään ja toteutettava toisistaan erillisinä palveluina. Lakiesitys on tämän periaatteen kanssa ristiriidassa emmekä tämän takia voi pykälämuotoilua kannattaa. Esitämme, että pykälä korvataan VALAS-työryhmän esityksen mukaiseksi muotoon, joka korostaa omaan asuntoon järjestettävien palveluiden ensisijaisuutta.

Yhdymme Vammaisfoorumin näkemykseen siitä, että esitetty pykälän muotoilu tarkoittaa, että vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus vain sosiaalihuoltolain mukaiseen palveluasumiseen. Tämä rikkoo täysin lakiesityksen todella hyvän palveluiden kokonaisuuden. Vammaiselle henkilöllä on oltava yhdenvertainen oikeus asua valitsemassaan hänelle soveltuvassa kodissa ja saada sinne ( =omaan kotiin) tarvitsemansa apu ja tuki. 


13 § 
Lasten asumisen järjestäminen
Autismi- ja Aspergerliiton näkemys on, että vammaisen lapsen on ensisijaisesti voitava asua oman perheensä luona. Tämä edellyttää, että perhe saa lapsen kotona asumisen mahdollistamiseen riittävän tuen, ohjauksen ja palvelut. Palveluiden mitoituksessa on otettava huomioon myös se mahdollisuus, että toinen tai molemmat lapsen vanhemmista ovat vammaisia. Myös niissä tapauksissa on ensisijaista turvata ja tukea lapsen mahdollisuutta asua ensisijaisesti oman perheen luona. 

Mikäli asuminen oman perheen luona ei kuitenkaan onnistu, on se järjestettävä vammaisen lapsen tarpeisiin vastaavassa perhehoidossa tai pienryhmäkodissa, jossa kaikki asukkaat mieluiten suunnilleen saman ikäisiä ja vähintään alle 18-vuotiaita. Autismikirjon lasten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että perhehoidon/asumisyksikön henkilökunnalla on oltava kokemusta ja osaamista siitä miten autismikirjon lasten kanssa toimitaan. 

Mielestämme lakiesityksen sekä sosiaalihuoltolain periaatteiden mukaista olisi kirjoittaa pykäläteksti vahvemmin siitä näkökulmasta, että vammaisen lapsen kodin ulkopuolella tapahtuva asuminen on kaikissa tapauksissa järjestettävä vammaisen lapsen yksilölliset tarpeet, toimintakyky sekä lapsen etu huomioon ottaen. Ko. pykälään on kirjattu asumisen järjestäminen perhehoitona tai yksikössä, jossa on enintään seitsemän lasta. Liiton mielestä seitsemän lapsen ryhmäkokomaksimi on suuri. Esitämme, että ryhmäkoko voi olla maksimissaan 4-5 lasta. 


16 § 
Päivä-aikainen toiminta
Autismi- ja Aspergerliiton mielestä pykälämuotoilu on periaatteessa kannatettava. Perusteluihin kirjattu esimerkki palveluiden piirin ulkopuolelle rajautuvista toimintarajoitteista sen sijaan ei ole kannatettava. Esimerkki rajaisi palvelun ulkopuolelle vaikeasti puhevammaiset vammaiset ihmiset, jolla on puhetta korvaava keino, jota voidaan tulkata (yleensä puhetta korvaavia keinoja tulkataan). 

Tällä hetkellä päivätoiminnan piirissä on paljon nämä kriteerit täyttäviä vammaisia henkilöitä. Ei ole olemassa perustetta sille, miksi tämän kaltaiset vammaiset henkilöt uuden lain nojalla rajattaisiin ko. palvelun ulkopuolelle ja käytännössä eristettäisiin yhteiskunnan ulkopuolelle asumispalvelujen piiriin. Näillä perusteilla olemme ehdottomasti sitä mieltä, että kaikki puhetta tukevia ja korvaavia keinoja käyttävät asiakkaat kuuluvat päiväaikaisen toiminnan asiakkaiksi.

Päivätoiminnan järjestämisessä on aina kuunneltava asiakkaan omaa mielipidettä. Mielestämme päiväaikaisen toiminnan järjestäminen voidaan sallia henkilön kotona tai asumiseen liittyvissä yhteistiloissa kuitenkin vain erikseen perustelluista syistä. 

17 § Liikkumisen tuki ja palvelut
Valitettavan usein on nähtävissä, että joukkoliikennesuunnittelijoiden käsitys esteettömyydestä on suppea eikä vastaa eri tavoin vammaisten henkilöiden liikkumisen ja joukkoliikennevälineiden käytön edellytyksiin. Siksi kannatamme Vammaisfoorumin muutosesitystä yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Myös muut Vammaisfoorumin ko.pykälää koskevat huomiot ovat tärkeitä ja Autismi- ja Aspergerliitto yhtyy niihin kokonaisuudessaan. 

Vammaisfoorumin lausunnot ja kannanotot luettavissa TÄÄLLÄ >>

Tutustu Autismi- ja Aspergerliiton lausuntoon kokonaisuudessaan TÄÄLLÄ >> 

Helsingissä 06.07.2017

Päivi Norvapalo                           Tarja Parviainen
puheenjohtaja                              toiminnanjohtaja
Autismi- ja Aspergerliitto ry          Autismi- ja Aspergerliitto ry