Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 2/2019 Tutkimus

Osaksi osaavaa työvoimaa

EU-rahoitteinen IMAGE-hanke (Improving Employability of Autistic Graduates in Europe) tutkii autismikirjolla olevien yliopisto-opiskelijoiden tukimuotoja opiskelun aikana sekä heidän työllistymistään valmistumisen jälkeen. Hanke tuottaa itseopiskelumateriaalia opiskelijoille ja ohjausmateriaalia yliopistojen henkilöstön sekä työnantajien käyttöön.

Kolmivuotinen, EU-rahoitteinen IMAGE-hanke käynnistyi lokakuussa 2018 viidessä hankemaassa: Suomessa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Saksassa ja Ranskassa. Aikaisemman tutkimuksen ja tilastojen pohjalta on havaittu paljon autismikirjolla olevia henkilöitä, joiden työllistyminen on haasteellista.

– Väestöstä noin prosentti on autismikirjolla olevia henkilöitä, ja tässä joukossa on paljon ihmisiä, jotka eivät työllisty. Vaikka he pääsisivät töihin valmistumisen jälkeen, työura katkeaa nopeasti ilman yksilöllistä tukea ja ohjauspalveluja, Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijatohtori Henri Pesonen kiteyttää tutkimushankkeen lähtökohtia.

– Siirtymää yliopistosta työelämään ei valmistella tarpeeksi tehokkaasti, ja monet autismikirjolla olevat henkilöt eivät välttämättä saa työtä. Toisaalta työnantajilla ei ole tarpeeksi tietoa mukautuksista, joiden avulla monet työntekijät voisivat olla osa työyhteisöä ja työskennellä koulutustaan vastaavissa töissä. Huoli on myös varhaisista eläkepäätöksistä, joita tehdään aika paljon.

Tutkimushaastattelurunko Suomesta

Kaikissa hankemaissa on nyt haastateltu autismikirjonhenkilöitä sekä yliopistojen urapalvelujen työntekijöitä ja opetushenkilöstöä. Henri Pesonen, joka työskentelee Suomen hankkeen johtajana, johtaa haastatteluaineistojen laadullista keräämistä ja analysointia koko hankkeen osalta.

– Hyödynnämme hankkeessa osallistavaa tutkimusotetta ja teimme täällä Suomessa yhteistyötä Suomen Autismikirjon Yhdistys ry:n (ASY) kanssa. He keräsivät yhteen autismikirjolla olevia henkilöitä, ja työstimme tiiviisti yhdessä tutkimushaastattelurungon, joka on ollut käytössä kaikissa hankemaissa. Valtava kiitos ASY:lle heidän verkostojensa hyödyntämisestä! Kiitos myös suunnittelutyöstä ja käytännönläheisestä palautteesta kaikille haastattelukysymysten tekemiseen osallistuneille, Pesonen kiittää.

– Olemme hankkeessa kiinnostuneita muun muassa autismikirjon opiskelijoiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteesta opintojen aikana, työllistymisen edistävistä ja hidastavista tekijöistä ja työelämään siirtymisestä sekä myös työelämäkokemuksista, jos niitä on. Toisaalta olemme kiinnostuneita yliopistojen urapalveluiden työntekijöiden ja muun opetushenkilöstön käytössä olevista tukikeinoista ja heidän autismitietoisuudestaan.

– Hanke on vielä alkumetreillä, mutta haastatteluaineisto kaikista hankemaista on nyt täällä Suomessa analysoitavana. Kirjolla olevien haastatteluaineistoa analysoidaan narratiivisin menetelmin ja aineistosta on tarkoitus tehdä tyyppikertomuksia – onnistumisen kokemuksia sekä niitä tapauksia, joissa on tullut kuoppia matkaan. Saamme ensimmäisiä alustavia tuloksia kesäkuussa, jolloin kaikkien hankemaiden edustajat tulevat Suomeen yhteiseen tapaamiseen. Osallistava ote tarkoittaa myös sitä, että autismikirjon henkilöt ovat mukana hankkeen muissakin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa, muun muassa tapaamisissa, seminaareissa, havaintojen miettimisessä sekä opaskirjojen työstövaiheessa. Leeds Beckett University Isossa-Britanniassa tarjoaa hankkeen aikana mahdollisuuden väitöskirjatutkimukseen erityisesti autismikirjon henkilölle.

Oppaita ja ohjeita viidellä kielellä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännön oppaita autismikirjolla oleville opiskelijoille, yliopistojen urapalvelujen ja muun opetushenkilöstön sekä työnantajien tueksi.

– Hankemaissa ainakin yksi yhteinen nimittäjä on se, miten paljon itseohjautuvuutta työllistyminen vaatii. Kaikilta opiskelijoilta se ei onnistu, ja heille tarvittaisiin laaja-alaista tukea jatkosuunnitelmien tekemiseksi ja työllistymiseksi opintojen jälkeen.

– IMAGE-hanke tuottaa autismikirjon henkilöille itseopiskeluoppaan opiskelun aikana herääviä kysymyksiä varten sekä valmistumisen jälkeiseen siirtymävaiheeseen. Ohjausmateriaali urapalveluihin ja opetushenkilöstölle käsittelee autismikirjoon kuuluvan opiskelijan tukemista ja sitä, miten ohjaus tulisi järjestää. Myös työnantajat tarvitsevat käytännön ohjeita autismikirjolla olevien työntekijöiden tukemiseksi.

– Verkossa julkaistavat oppaat on tarkoitus tehdä kaikkien hankemaiden kielillä: suomeksi, englanniksi, hollanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Näen, että hankkeen aikana tuotettavilla materiaaleilla on laajempaakin käytettävyyttä – voimme jatkossa tukea muitakin kuin autismikirjolla olevia opiskelijoita näiden oppaiden avulla. Nuorten aikuisten huonovointisuus näkyy yliopistoissa, ja kaikki työkalut nuorten tukemiseen ovat tervetulleita.

Henri Pesonen istuu oven edessä portailla.
Henri Pesonen kiittää kaikkia Suomen Autismikirjon Yhdistyksen kautta mukana olleita henkilöitä arvokkaasta palautteesta tutkimuskysymysten tekemiseksi koko hankkeen käyttöön.

Työllistymisessä haasteita kouluasteesta riippumatta

IMAGE-hankkeen tavoitteena on käytännön opasmateriaalin tuottamisen lisäksi herättää päättäjiä, lisätä autismitietoisuutta ja muuttaa asenneilmapiiriä suvaitsevammaksi.

– Yliopisto-opiskelijat ovat tämän hankkeen kohderyhmänä. Ei myöskään pidä unohtaa muiden asteiden opiskelijoita, Pesonen muistuttaa. – Työllistymisen haasteet ovat yleinen pulma koulutusasteesta riippumatta.

– Kyllä hankkeessa kaikilla on ajatus siitä, että pystyisimme hankkeen avulla vaikuttamaan opiskelijoiden saamaan tukeen ja työllistettävyyden parantamiseen. Haluamme nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tietoisuuteen sen, että meillä on iso joukko osaavia, ammattitaitoisia koulutettuja ihmisiä, jotka pienillä mukautuksilla voisivat työskennellä työpaikoilla osana työyhteisöä ja koulutustaan vastaavissa töissä. On yhteiskunnallisesti merkitsevää ja syrjäytymistä ehkäisevää, että autismikirjolla olevat henkilöt saadaan integroitumaan yhteiskuntaan, osaksi osaavaa työvoimaa.

Voi lukea lisätietoja IMAGE-hankkeesta ja kumppanuusyliopistoista tästä linkistä.

Kuka?

Henri Pesonen

  • johtaa IMAGE-hankkeen laadullisen aineiston keräämistä ja on hankkeen Suomen projektinjohtaja.
  • työskentelee tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Omassa tutkimuksessaan hän on kiinnostunut erityisesti yhteenkuuluvuuden tunteesta ja sen muodostumisesta yliopisto-opintojen aikana ja sen jälkeen työelämässä.
  • on opiskellut New Yorkissa Pace-yliopistossa ja työskennellyt siellä kampusohjelmassa, joka tarjosi autismikirjon nuorille strukturoitua opiskelutukea, jotta he pystyivät opiskelemaan täysipäiväisesti. Ohjelmasta saadut kokemukset synnyttivät syvällisen kiinnostuksen autismitutkimukseen. Pesonen on työskennellyt myös luokanopettajana ja erityisopettajana.
  • on kotoisin Kiuruveden Koskenjoelta.
  • käy vapaa-ajallaan teatterissa ja tekee ruokaa sekä juoksee ja matkustaa mielellään.

Henri Pesonen on yksi ensi vuoden Autismin talvipäivien puhujista. Seuraavat Talvipäivät järjestetään Espoossa 7.-8.2.2019.

Teksti ja kuvat: Katriina Ekola

Artikkeli on julkaistu Autismi-lehdessä 2/2019.