Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: On aika kiittää teitä vapaaehtoisia

Yhdistystoiminnan perustana ovat aktiiviset ja sitoutuneet vapaaehtoiset.

Autismi- ja Aspergerliitto toimii alallaan valtakunnallisena edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tekevänä toimijana, jolla on tällä hetkellä 27 jäsenyhdistystä ja niissä noin 3700 jäsentä. Osa jäsenistä toimii myös yhdistyksissä erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisina, kuten esimerkiksi yhdistyksen hallituksissa tai vertaisryhmien ohjaajina. Kerran vuodessa, joulukuun ensimmäisellä viikolla, vietetään vapaaehtoisten viikkoa. Tämä on se hetki, kun meillä on mahdollisuus muistaa ja kiittää teitä kaikkia yhdistysten vapaaehtoisia missä roolissa tahansa olettekin: Kiitos siitä, että annatte omaa aikaanne yhdistysten toimintaan!

Vapaaehtoisia toimii myös Autismi- ja Aspergerliitossa. Jäsenyhdistykset valitsevat liittokokouksessa liittohallitukselle puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet. Heillä on liittokokousten välillä vastuu liiton toiminnan organisoinnissa ja valvonnassa. Heitä ei monikaan miellä vapaaehtoisiksi, saatikka kiitä siitä työstä, jota he liiton ja sen jäsenyhdistysten eteen tekevät, mutta nyt on kiitoksen aika: Kiitos myös liittohallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille siitä, että olette antaneet suostumuksenne tähän vaativaan tehtävään ja hoidatte tehtäväänne sitoutuneesti!

Autismi- ja Aspergerliitto sai tästä vuodesta alkaen rahoituksen vertais- ja kokemustoiminnan koordinoimiseen ja kehittämiseen. Toimintaan sisältyy vertaisosaajatoiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen koko valtakunnan kattavaksi toiminnaksi. Tämä toiminta tukee myös jäsenyhdistyksiä, sillä toiminnan kautta on yhdistyksiin saatu uusia vapaaehtoisia ja vertaisryhmiin lisää osallistujia. Jotta jäsenyhdistykset pystyisivät vastaamaan vertaistukiryhmien kysynnän kasvuun, tarjotaan toiminnan puitteissa yhdistyksille tukea, mm. vertaisryhmien ohjaajille koulutusta. Liiton kouluttamat vertaisosaajat ovat täysin vapaaehtoisia eli eivät saa toiminnasta korvausta. Lämmin kiitos myös heille vapaaehtoisuudesta!

Monesti unohdamme, että vapaaehtoistoiminnalla on merkittäviä hyvinvointivaikutuksia: Yhdistystoiminta vahvistaa niissä toimivien ihmisten ja heidän perheidensä sosiaalisia verkostoja ja vuorovaikutussuhteita. Toisaalta vapaaehtoistoiminnasta saatu tuki voi auttaa niin paljon, ettei perheen tai yksilön tarvitse kääntyä asiassaan ammattilaisten puoleen. Hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä myös kansantalouden kannalta – vapaaehtoistoiminta tutkitusti säästää julkisia varoja. Yhteiskunnan toimintaympäristön muuttuessa on perustellusti tärkeää, että järjestöjen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet turvataan tulevissa sote- ja maakuntauudistuksissa.

Hyvää talven odotusta ja joulun aikaa toivottaen,

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja


Ledare: Det är dags att tacka alla frivilliga

Grunden till all föreningsverksamhet är aktiva och engagerade frivilliga. Autism- och Aspergerförbundet är en nationell aktör som idkar intressebevakning och påverkansarbete inom sitt område. Förbundet har för tillfället 27 medlemsföreningar med totalt cirka 3 700 medlemmar. En del av medlemmarna arbetar även inom föreningarna som frivilliga med olika uppgifter, som till exempel som medlemmar i föreningarnas styrelser eller som handledare för stödgrupper. En gång om året, under den första veckan i december, firas de frivilligas vecka. Det är då vi har möjlighet att komma ihåg och tacka alla er som arbetar som frivilliga i föreningarna, vilken roll ni än har: Tack för att ni ger av er tid till förmån för föreningarnas verksamhet!

Det finns frivilliga även inom Autism- och Aspergerförbundet. Vid förbundsstämman väljer medlemsföreningarna en ordförande för förbundsstyrelsen och medlemmarna i den. Dessa ansvarar för organiseringen och övervakningen av förbundets verksamhet mellan förbundsstämmorna. Det är inte många som betraktar dem som frivilliga, än mindre tackar dem för det arbete de gör för förbundet och dess medlemsföreningar. Men nu är det dags att tacka dem: Tack till förbundsstyrelsens ordförande och medlemmar för att ni har åtagit er den här krävande uppgiften och sköter den med engagemang!

Autism- och Aspergerförbundet fick från och med detta år finansiering för samordnandet och utvecklingen av sin stöd- och erfarenhetsverksamhet. I verksamheten ingår att stärka och utvidga bra start -stödpersonsverksamheten till att omfatta hela landet. Denna verksamhet utgör även ett stöd för medlemsföreningarna, eftersom föreningarna fått nya frivilliga och stödgrupperna fler deltagare genom verksamheten. För att medlemsföreningarna ska kunna svara på den ökade efterfrågan på stödgrupper erbjuds föreningarna stöd inom ramarna för verksamheten, bland annat i form av utbildningar för stödgruppernas handledare. De bra start -stödpersoner som förbundet har utbildat är helt frivilliga, det vill säga de får ingen ersättning för sitt arbete. Ett varmt tack även till dem för att de ställer upp som frivilliga!

Ofta glömmer vi att frivilligarbete har många betydande hälsoeffekter: För personer som är aktiva i någon förening och deras familjer stärks de sociala nätverken och förbättras samverkan med andra människor. Samtidigt kan det stöd som en person får via frivilligverksamheten hjälpa så mycket att familjen eller personen inte behöver vända sig till en expert med sitt ärende. Hälsoeffekterna är betydande även när det gäller nationalekonomin – enligt undersökningar sparar frivilligverksamhet offentliga medel. När samhällets verksamhetsmiljö förändras är det viktigt att möjligheterna för föreningarnas frivilligverksamhet även tryggas i den kommande social- och hälsovårdsreformen.

Med önskan om en skön juletid och en fin vinter,

Tarja Parviainen
Verksamhetsledare