Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Numero 3/2020 Pääkirjoitus

Pääkirjoitus: Tunne autismi!

Tunne autismi on uusi visiomme. Autismiliiton strategia vuosille 2020-2022 vahvistettiin liittokokouksessa kesäkuussa. Sitä valmisteli strategiaryhmä yli vuoden osallistaen monessa kohtaa jäsenistöä. Kiitos kaikille panoksestanne!

”Autismiliiton päämääränä on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon moninaisuus ja turvataan autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä oikeus hyvään elämään.” Autismiliiton arvot ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja asiantuntijuus.

Iloinen olen erityisesti asiantuntijuus-arvon muotoilustamme. ”Olemme luotettava, riippumaton ja ajassa mukana oleva asiantuntijaorganisaatio. Liiton toiminta perustuu tutkittuun tietoon ja kokemustietoon.”

Ilman kokemusasiantuntijoita emme tietäisi paljoakaan siitä ainutlaatuisesta arjesta, jota jokainen autismikirjolainen elää. Toisaalta tarvitsemme myös tutkimuksia, joissa kerätään tämä arvokas kokemustieto yhteen.

Uskon vahvasti siihen, että pystymme pääsemään koko ajan lähemmäs autismimyönteistä yhteiskuntaa. Autismiliitolla on tässä tärkeä rooli. Toivottavasti haluat käydä tutustumassa uuteen strategiaamme tarkemmin sekä tutkia strategiakuvaa.

Autismiliitto on ainoa autismikirjon asioihin keskittyvä liitto, joka toimii puhtaasti yhteiskunnallisena edunvalvojana autismikirjon henkilöiden asioissa. Autismiliitolla sekä sen jäsenjärjestöillä on kokemusasiantuntijuudessa ja vertaistoiminnassa vahvat perinteet ja hyväksi havaitut toimintatavat. Autismiliitto on vahva vaikuttaja, jota pyydetään nykyään erilaisiin työryhmiin, jotka koskevat laajasti
vammaisten henkilöiden asioita. Siitä olen erityisen iloinen ja ylpeäkin!

Valtionvarainministeriön elokuussa julkaistu budjettiesitys vuodelle 2021 pudotti kuitenkin kylmän
suihkun kaikkien järjestöjen niskaan: ehdotuksessa esitetään järjestöjen ja säätiöiden rahoitukselle yli 120 miljoonaa euroa (-33 %) alempaa tasoa kuin tänä vuonna. Autismiliitto tekee kaikkensa, että järjestömme rahoitus olisi turvattu vähintään samassa laajuudessa jatkossakin. Onneksi järjestöjen rahoituksesta on noussut myös julkisuudessa huoli, ja vastuuministeri on luvannut etsiä ratkaisua.

Tyytyväisenä kerron, että saimme STEA:lta korona-avustusta tälle vuodelle. Saimme sillä palkattua loppuvuodeksi työntekijän, joka tekee ja kerää myös muiden tekemää materiaalia Autismiliiton nettisivuille avuksi autismikirjon henkilöille ja heidän läheisilleen. Loppuvuoden aikana kannattaa käydä katsomassa mitä uutta Autismiliiton nettisivuille on saatu kerättyä.

Korona-aika on muuttanut valtavasti autismikirjolaisten elämää. Tämä voi olla myös erinomainen mahdollisuus tarkastella mitä hyvää tapahtuneissa muutoksissa on. Olennaista on tässä ajassa, joka voi jatkua pitkäänkin erilaisena tai jopa pysyvästi muuttuneena, että nyt luomme omat uudet rutiinit, joista tulee tuttuja tapoja toimia. Eli nyt tutut rutiinit ovat hyviä turvaavia asioita, jotka auttavat jatkuvan muutoksen arjessa meitä eteenpäin. Tärkeää on myös luottaa tulevaan.

Autismikirjon erityisistä tarpeista ollaan nyt paremmin tietoisia koko yhteiskunnassa kuin aiemmin. Voi
jopa sanoa, että autismin tunnistamisessa on tapahtunut hyppäys parempaan. Syvällisesti voi kuitenkin miettiä, tunnetaanko autismia ja vaikuttavia kuntoutuskeinoja ja -menetelmiä riittävästi. Tähän on nyt tulossa apua. Suomessa aloitetaan tänä syksynä autismikirjon Käypä hoito -suosituksen tekeminen, mistä olen hyvin iloinen. Seuraamme jatkossa tätä työskentelyä mielenkiinnolla!

Mukavaa syksyä
toivotellen,

Päivi Norvapalo,
hallituksen puheenjohtaja

Pääkirjoitus on ilmestynyt Autismi-lehdessä 3/2020.


Ledare: Känn till autism

Känn till autism är vår nya vision. Autism Finlands strategi för åren 2020–2022 fastställdes vid förbundsstämman i juni. Den bereddes av en strategigrupp i över ett års tid och också medlemskåren engagerades på många punkter. Tack till alla för era insatser!

”Autism Finlands mål är ett autismpositivt samhälle, i vilket man känner till och identifierar autismspektrumets mångfald och säkerställer rätten till ett gott liv för personer inom autismspektrumet och deras närstående.” Förbundets värden är jämställdhet, delaktighet och expertis. Jag gläder mig särskilt åt vår formulering om expertisen. ”Vi är en pålitlig och obunden expertorganisation som hänger med i tiden. Förbundets verksamhet grundar sig på forskningsdata och empirisk kunskap.” Utan erfarenhetsexperter skulle vi inte veta mycket om den unika vardag som varje person inom autismspektrumet lever i. Å andra sidan behöver vi också forskning som samlar ihop denna värdefulla empiriska kunskap. Jag tror starkt på att vi hela tiden kan komma närmare ett autismpositivt samhälle. Autism Finland har en viktig roll i detta. Förhoppningsvis vill du läsa mer om vår nya strategi på www.autismiliitto.fi/liitto samt undersöka strategibilden!

Autism Finland är det enda förbundet som fokuserar på frågor som gäller autismspektrumet och som fungerar helt och hållet som en samhällelig intressebevakare för personer inom autismspektrumet. Autism Finland samt dess medlemsföreningar har starka traditioner när det gäller erfarenhetsexpertis och kamratstödsverksamhet och beprövade verksamhetssätt. Förbundet är en stark påverkare som numera ombeds att medverka i olika arbetsgrupper kring frågor som gäller personer med funktionsnedsättning på bred front. Det gör mig särskilt glad och också stolt!

Finansministeriets budgetproposition som publicerades i augusti 2021 kom emellertid som en kalldusch för alla föreningar: i propositionen föreslås att finansieringsnivån för föreningar och stiftelser blir mer än 120 miljoner euro (-33%) lägre än i år. Autism Finland gör allt för att vår förenings finansiering ska vara säkrad minst i samma omfattning också i fortsättningen. Lyckligtvis har det väckts en oro över föreningarnas finansiering också i offentligheten, och ansvaraministern har lovat söka en lösning.

Jag kan nöjt berätta att vi beviljades coronaunderstöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) i år. Det innebar att vi har kunnat anställa en arbetstagare för resten av året för att skapa material och också samla material som andra gjort för förbundets webbplats. Materialet ska fungera som hjälp för personer inom autismspektrumet och deras närstående. Under slutet av året lönar det sig att titta in på förbundets webbplats på det nya materialet.

Coronatiden har inneburit en enorm omställning i livet för personer inom autismspektrumet. Det här kan också vara ett utmärkt tillfälle att se det positiva i förändringarna. Det väsentliga i den här tiden, som kan fortsätta som exceptionell länge eller som kanske till och med är förändrad för alltid, är att vi nu skapar egna nya rutiner som blir bekanta sätt att handla. Nu är de bekanta rutinerna alltså goda trygga saker som hjälper oss framåt i en vardag med ständiga förändringar. Det är också viktigt att ha tilltro till framtiden.

Det finns mer medvetenhet än tidigare i hela samhället om de särskilda behoven hos personer inom autismspektrumet. Man kan till och med säga att det har skett ett steg mot det bättre när det gäller att identifiera autism. På ett djupare plan kan man emellertid fundera över om det finns tillräckligt med kännedom om autism och om effektiva rehabiliteringssätt och -metoder. Detta ska nu förbättras. I Finland inleds i höst arbetet med en God medicinsk praxis-rekommendation för autismspektrumet, vilket jag är mycket glad över. Vi följer i fortsättningen detta arbete med intresse!

Trevlig höst, önskar
Päivi Norvapalo, styrelseordförande

Ledaren har publicerats i tidskriften Autismi 3/2020.