Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 8.9.2021

Mielipide: Lapsen oikeudesta tukeen säädettävä täsmällisemmin

Varhaiskasvatukseen ollaan laatimassa vastaavanlaista kolmiportaista tukea kuin perusopetuslaissa. Tarkoitus on hyvä, mutta perusopetuksessa tehtyjä virheitä ei saa toistaa.

Perusopetuksessa kolmen portaan eli yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välinen ero on epäselvä ja kirjaukset liian väljät. Varhaiskasvatuslakiin tarvitaan yksityiskohtaisemmat määrittelyt siitä, millaista tuki kullakin tasolla on ja milloin siirrytään tuen portaalta toiselle.

Säädösten mukaan varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista lapsen kasvatusta, opetusta ja hoitoa, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Jos lapsi tarvitsee tukea, sen antamiseen paras pedagoginen osaaminen on varhaiskasvatuksen erityisopettajalla. Siksi lakiin on saatava täsmällinen määräys siitä, että varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen suunnitteluun ja arviointiin aina, kun yleinen tuki ei riitä.

Esi- ja perusopetuksessa lapsella on oikeus osa-aikaiseen ja kokoaikaiseen erityisopetukseen. Varhaiskasvatuslakiin on lisättävä vastaavat vaihtoehdot. Tuesta ei muodostu jatkumoa, jos lapsen tuen toteutus ja lakisääteiset sisällöt eivät ole varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa yhteneviä edes erityisopettajan antaman tuen osalta.

Tuen portaiden rakentamista on vaikea aloittaa ilman näitä täsmennyksiä. Vaadimme, että tuen lainsäädännön kehittämisestä jatketaan, jotta jokaisen lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen toteutuu. Lakiin on lisättävä muun muassa säännös varhaiskasvatuksen erityisopettajamitoituksesta.

Autismiliitto, Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja

Lastensuojelun Keskusliitto, Ulla Siimes, toiminnanjohtaja

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Heljä Misukka, koulutusjohtaja

Kehitysvammaisten Tukiliitto, Risto Burman, toiminnanjohtaja

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat, Martta Pyökkimies, puheenjohtaja

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto, Anitta Pakanen, puheenjohtaja

Lisätietoa:
Nina Lahtinen
koulutuspolitiikan päällikkö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
050 341 39 64
etunimi.sukunimi@oaj.fi