Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 29.9.2021

Pitkäaikainen tuki on turvattava vammaispalvelulain valmistelussa

Vammaisfoorumi esittää kirjessään perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, että tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa tarvittava pitkäaikainen tuki on lisättävä valmennukseen ja tukeen tai kirjattava muutoin vammaispalvelulakiin.

Vammaisfoorumi on 28 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 223 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta ihmistä.

Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta osallistua vammaispalvelulain valmistelua tukeviin kuulemistilaisuuksiin. Olemme saaneet nähdä ja kommentoida myös uusia lakipykäläesityksiä. Haluamme tuoda esille, että esitetyistä lakipykäläluonnoksista vallitsee valtaosin Vammaisfoorumin jäsenjärjestöjen piirissä yhteisymmärrys. On tärkeää, että kahden lain yhdistyessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikkien eri tavoin vammaisten ihmisten yksilölliset palvelutarpeet tulevat huomioiduksi yhdenvertaisesti näihin tarpeisiin sopivilla yksilöllisillä palveluilla sekä palvelujen jatkuvuus turvataan.

Tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa tarvittava pitkäaikainen tuki on turvattava

Vammaisfoorumi näkee kuitenkin ongelmalliseksi, että vammaispalvelulain valmistelun yhteydessä lakiesityksestä on poistettu aiemmassa hallituksen esityksessä (HE 159/2018 vp) ollut tavanomaisessa elämässä suoriutumisessa tarvittava pitkäaikaisen tuen palvelu, joka aiemmin sisältyi valmennukseen ja tukeen (7 §). Vammaisfoorumi esittää, että tavanomaisessa elämässä suoriutumisesta tarvittava pitkäaikainen tuki on lisättävä valmennukseen ja tukeen tai kirjattava muutoin vammaispalvelulakiin. Usea vammainen ihminen tarvitsee vamman vuoksi välttämättä esimerkiksi pitkäaikaista psykososiaalista tukea, ohjausta päivittäistoiminnoissa, moniammatillisten tiimien tarjoamaa konsultaatiota ja tukea erilaisiin kriisitilanteisiin. Kyseisiä palveluita järjestetään tällä hetkellä muun muassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 § perusteella, joten kyse ei ole uudesta palvelusta, vaan nykyisen palvelutason turvaamisesta.

Subjektiivisina oikeuksina tulisi olla pitkäaikaisen tuen palvelut, viittomakielen opetus (kielen oppimisen mahdollistaminen) ja puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen ohjaus vammaisen henkilön lähi-ihmisille. Toivomme lisäksi, että ministeriö kiinnittää erityistä huomiota tuetun päätöksenteon turvaamiseen.

Helsingissä 24. syyskuuta 2021

Vammaisfoorumi ry

Lue kirje Vammaisfoorumin sivuilta

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi