Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.9.2020

Sote-uudistuksen on turvattava autismikirjon ihmisille riittävät ja tarpeita vastaavat palvelut

Autismiliitto on jättänyt Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon sote-uudistuksesta. Olemme huolissamme uudistuksen riittävästä rahoituksesta, riittävän autismikirjon osaamisen varmistamisesta perustason sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kehitysvamma-alan erityisosaamisen säilymisestä, kun erityishuoltopiirit lakkautetaan.

Autismiliiton mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteet väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ja palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden parantamisesta ovat erittäin tärkeitä ja kannatettavia. Sote-järjestämislain ja -maakuntalain tavoitteena on hallinnon uudistaminen, mutta tosiasiassa vasta palvelujärjestelmän uudistaminen tulee ratkaisemaan tavoitteissa onnistumisen (vrt. mm. sote-keskusohjelma, perhekeskusten rakentaminen jne.). Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin edellyttää resurssien lisäämistä perustasolle, jotta uudistuksella pystytään turvaamaan riittävät ja tarpeita vastaavat palvelut myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille, kuten autismikirjon ihmisille.

Kehitysvamma-alan erityisosaamisen tulee säilyä

Uudistuksessa on varmistettava, että kehitysvammaiset autismikirjon henkilöt saavat myös jatkossa tarvitsemansa palvelut, kun kehitysvammaisten erityishuollosta vastaavat erityishuoltopiirit lakkautetaan. On erityisen tärkeää varmistaa, että vaativa erityisosaaminen kehitysvamma-alasta (kuten kehitysvammalääketieteen ja -psykiatrian sekä autismin) osaaminen siirtyy ja säilyy. Tiettyjä, erityisen vaativaa osaamista edellyttäviä toimintoja voi olla tarpeen keskittää myös koko valtakunnan tasolla. On varmistettava, että palvelu- ja konsultointipolut vastaavat myös erityispalveluita ja -osaamista vaativien asiakkaiden tarpeisiin ja ovat asiakkaiden saavutettavissa yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa. Riittävä osaaminen on varmistettava myös perustason palveluissa. Hoito- ja palveluketjuja voidaan vahvistaa vahvalla konsultaatiolla perustason ja erityispalvelujen välillä sekä ketterillä, jalkautuvilla palveluilla. Palveluiden yhteensovittaminen ei saa jäädä asiakkaan vastuulle.

Esitys perustuu vahvaan julkiseen järjestäjään, mikä on mielestämme kannatettava lähtökohta. Yksityisten palveluntuottajien (ml. yleishyödyllisten järjestö- ja säätiötaustaisten palveluntuottajien) toimintaedellytykset on kuitenkin turvattava julkista palvelutuotantoa täydentävänä, esimerkiksi vahvaa tukea tarvitsevien vammaisten ihmisten asumispalveluissa ja muissa sosiaalipalveluissa.

Huolena rahoituksen riittävyys

Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden näkökulmasta huolenamme on rahoituksen riittävyys ehdotetulla rahoitusmallilla sekä väestöpohjaltaan hyvin erilaisten maakuntien kyky turvata palvelut yhdenvertaisesti. Kaavailtu rahoitustaso on lähtökohtaisesti alle sen, mitä sote-palveluihin tällä hetkellä käytetään.

Uudistuksessa täytyy muistaa järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (HYTE-toiminta). Sote-järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta maakunnille ei saa johtaa siihen, ettei kunnilla ole jatkossa riittäviä resursseja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytykset on varmistettava, jotta sote-uudistus voisi saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Sote-uudistus logo

 

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismiliitto ry

puh. 050 4097 940