Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 2.11.2018

Uusi vammaispalvelulaki lisäisi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta

Esitys uudeksi vammaispalvelulaiksi on käsiteltävänä eduskunnassa. Uusi vammaispalvelulaki yhdistäisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi.

Kirjoja ja vasara

Kuva: Pixabay
Vammaispalvelulakia sovellettaisiin silloin, kun muihin lakeihin perustuvat palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia. Autismi- ja Aspergerliitto on monilta osin tyytyväinen hallituksen esitykseen uudeksi laiksi ja tukee sen hyväksymistä.

Uuden vammaispalvelulain tarkoituksena on, että palvelujen saaminen perustuisi yksilöllisiin avun- ja tuentarpeisiin eikä diagnoosiin. Tämä parantaisi vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Vammaispalveluja saisivat henkilöt, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen vuoksi.  

Uuden lain tavoitteena on turvata palvelut myös niille, jotka ovat jääneet nykytilanteessa väliinputoajan asemaan. Esimerkiksi monet autismikirjon henkilöt ovat jääneet vaille tarvitsemiaan palveluja silloin, kun he eivät ole olleet oikeutettuja kehitysvammalain mukaisiin palveluihin. 

Tavoitteena yksilölliset, tarveperusteiset palvelut

Vammaisella henkilöllä olisi pääsääntöisesti subjektiivinen oikeus uuden lain mukaisiin palveluihin. Oikeus nykyisenkaltaisiin palveluihin säilyisi, ja lisäksi vahvistettaisiin esimerkiksi valmennusta ja tukea ja lyhytaikaista huolenpitoa.  

Valmennus ja tuki: Kyseessä olisi joustava palvelu, jota voisi saada esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun, kommunikaatioon sekä erilaisissa muutostilanteissa ja arjessa pärjäämisen tueksi. Valmennus ja tuki sisältäisi myös tuetun päätöksenteon, mutta sen toteuttamistapaa ei esityksessä kuvata tarkemmin. Esitykseen tulisi vielä lisätä kuvaus tuetun päätöksenteon järjestämis- ja toteuttamistavasta.

Henkilökohtainen apu: Vammaiselta henkilöltä edellytetään edelleen voimavaroja määritellä avun sisältö, johon voisi myös saada tukea. Autismi- ja Aspergerliitto voi hyväksyä henkilökohtaisen avun voimavararajauksen ainoastaan siinä tapauksessa, että vammainen henkilö saa aina tarvitsemansa tuen päätöksentekoon henkilökohtaisen avun tarvetta arvioitaessa. Tuetun päätöksenteon järjestelmä tulisi kirjata lakiin selkeästi. Muussa tapauksessa voimavararajaus asettaa vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan ja rajoittaa autismikirjon ja kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.  

Vammaisten lasten asumisen tuki: Lakiesityksessä on oma pykälä, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus asua oman perheensä kanssa ja varmistaa riittävä asumisen tuki kotiin annettavilla palveluilla. Säädös selkiyttäisi myös niiden lasten asemaa, jotka eivät vahvasti tuettunakaan pysty asumaan oman perheensä kanssa. Esitystä vanhempien elatusvelvollisuudesta siinä tapauksessa, että vammainen lapsi joutuu asumaan muualla kuin oman perheensä kanssa, liitto ei voi hyväksyä.  

Asumisen tuki olisi palvelujen kokonaisuus, jossa tarpeidenmukaista apua ja tukea voitaisiin järjestää eri keinoin ja eri lakien perusteella. Tarkoituksena on vahvistaa vammaisen henkilön mahdollisuuksia itsenäiseen asumiseen. Hyvänä pidämme myös sitä, että välttämätön apu ja tuki järjestettäisiin ensi sijassa henkilön itse valitsemaan asuntoon ja asuinpaikkaan.

Päiväaikainen toiminta: Esitys sisältää linjauksen, että päiväaikaista toimintaa on järjestettävä myös paljon tukea tarvitseville vammaisille ihmisille ensisijaisesti muualla kuin henkilön kotona tai ryhmämuotoiseen asumiseen liittyvissä tiloissa. Päiväaikainen toiminta tarjoaa siihen osallistuville säännöllisen päivä- tai viikkorytmin, ja sitä olisi järjestettävä henkilön tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Lakiehdotus ei sisällä mainintaa vammaisten ihmisten palvelujen järjestämistavasta. Autismi- ja Aspergerliiton mielestä vammaisten henkilöiden välttämättömien palvelujen järjestämisen ei tulisi perustua kilpailutukseen. Emme myöskään pidä hyvänä sitä, että muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi muuttumassa luvanvaraiseksi.

Merkittävä uudistus tulee viedä maaliin  

Uusi vammaispalvelulaki on kytköksissä sote- ja maakuntauudistuksen sekä mm. itsemääräämisoikeutta koskevaan lakiin, joten sen läpimeno tällä hallituskaudella on epävarmaa. Autismi- ja Asperliitto korostaa, että kyseessä on pitkään ja huolellisesti valmisteltu, vammaisten ihmisten oikeuksia merkittävästi edistävä uudistus, jonka läpimeno tämän vaalikauden aikana on varmistettava.  


Lisätietoa

Tarja Parviainen

Autismi- ja Aspergerliiton toiminnanjohtaja

050 4097 940

tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vammaispalvelujen lainsäädäntö uudistuu

https://stm.fi/vammaispalvelulaki