Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 3.10.2017

Vammaisfoorumin kannanotto: tulkkauspalvelut tulee irrottaa kilpailutuksen piiristä

Vammaisfoorumissa ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä on herännyt huoli vammaisten henkilöiden riittävän ja laadukkaan tulkkkauspalvelun saatavuudesta. Kelan toteuttamalla kilpailutettujen tulkkiresurssien vähentämisellä tulee olemaan entistäkin suurempi kielteinen vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen mm. asiakkaiden ammattiin kouluttautumisessa, työllistymisessä ja työssä pysymisessä. Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutus ja toteutus sotii sekä tulkkauspalvelulakia, yhdenvertaisuuslakia että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta vastaan. Siksi tulkkauspalvelut tulisi rajata kilpailuttamisen ulkopuolelle.

Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutuksen
vaikutukset vammaisten henkilöiden asemaan työelämässä ja miksi
tulkkauspalvelut tulee irrottaa kilpailutuksen piiristä


Kela tiedotti 19.9.2017
tehneensä tulkkauspalvelun hankintapäätökset lähivuosille. Hankinnassa Kela on
pienentänyt huomattavasti hankittavien tulkkiresurssien määrää. Kaikissa
tulkkauspalveluun oikeutetuissa asiakas­ryhmissä (TPL 133/2010, 5 §
tulkkauspalvelun edellytykset: —henkilöt, joilla on kuulonäkövamma,
kuulovamma tai puhevamma) ja heidän etujärjestöissään on herännyt suuri huoli
resurssien riittävyydestä ja laadusta 1.1.2018 alkaen.

Kelan mukaan hankinnan
tavoitteena oli varmistaa riittävä ja laadukas tulkkauspalvelu vammaisille henkilöille.
Tämä tavoite ei kuitenkaan toteudu nyt minkään asiakasryhmän kohdalla, sillä
viittomakielen tulkkien määrä vähenee lähes puolella, kirjoitustulkkien määrä
puolittuu ja puhevammaisten tulkkien määrä pysyy ennallaan, vaikka
asiakasmäärät ovat nousseet huomattavasti.

Kaikkien asiakasryhmien
kohdalla tilanne heikkenee huomattavasti ensi vuoden alusta. Vammaisfoorumin
työllisyysryhmä yhtyy etujärjestöjen huoleen siitä, miten tulkkauspalvelulain
tarkoitus, ”edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena
yhteiskunnan jäsenenä”, tulee toteutumaan jatkossa myös työelämässä?

Vammaisten henkilöiden
työllistyminen ja työssä pysyminen avoimilla työmarkki­noilla on
yhteiskunnassamme erittäin haasteellista ja työttömyysaste on monin­kertainen
verrattuna valtaväestön tilanteeseen. Kelan toteuttamalla kilpailutettujen
tulkkiresurssien vähentämisellä tulee olemaan entistäkin suurempi kielteinen
vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen mm. asiakkaiden ammattiin
kouluttautumisessa (kaikilla koulutustasoilla), työllistymisessä ja työssä
pysymisessä. 

Jo tältä vielä meneillään
olevalta hankintakaudelta tiedetään, että työelämätulkkauksen osalta Kelalla on
ollut nykyresursseillakin suuria hankaluuksia vastata asiakkaiden tarpeisiin
työelämän tilanteissa. Vähemmillä resursseilla se tulee olemaan vieläkin
vaikeampaa. Pelkkä tulkkauksen määrällinen toteutuminen ei kuitenkaan riitä.
Myös tulkkauksen laatu ja tulkkien asiantuntevat erityisosaamiset työelämään
liittyvissä alakohtaisissa osaamisissa ovat tärkeitä. Nyt järjestetyn hankinnan
tuloksena mm. tulkkien kielitaitoa ja saatavuutta ei ole huomioitu
kilpailutuksen kriteereissä. Tästä johtuen mm. vaativan tason englantia
osaavien tulkkien määrä vähenee niin viittomakielen, viitotun puheen kuin
kirjoitustulkkienkin osalta, vaikka näiden osaajien tarve on päinvastoin
kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa mm. työelämän muutosten
ja monikielisten työpaikkojen ja -tehtävien lisääntyessä.

Tulkkauspalvelulain mukaan
myös työelämätulkkauksessa asiakkaan yksilölliset tarpeet tulee huomioida.
Käytännössä tämä ei ole toteutunut, vaan Kela on jatkuvasti kaventanut ko.
lainkohdan tulkintaa. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa asiakas ei ole
saanut tarvitsemaansa tulkkauspalvelua työssään riittävässä määrin tai
ollenkaan. Tulkkauspalveluiden puute ja kohtuuttomilta tuntuvat tiukentuneet
kilpailutuskäytännöt haittaavat myös työllistyneiden asiakkaiden työyhteisön
arkea. Tulkkaustilausten käsittelyjen
kohtuuttoman pitkät ajat, sovittujen tapaamisten ja koulutusten peruuttamiset,
työskenteleminen toimistossa ilman keskusteluyhteyttä kollegoihin
tulkkauspalvelujen saamiseen liittyvien rajoitteiden takia ovat arkipäivää
monelle tulkkauspalvelua käyttävälle asiakkaalle. Nämä heijastuvat myös
työnantajien halukkuuteen palkata jatkossa kuulovammaisia, kuulonäkövammaisia
ja puhevammaisia työntekijöitä, jos asianomistajien subjektiivinen oikeus
tulkkauspalveluun ei toteudu tulkkauspalvelulain tarkoittamalla tavalla.

Kelan tulkkauspalveluiden
kilpailutus ja toteutus sotii sekä tulkkauspalvelulakia, yhdenvertaisuuslakia
että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta vastaan. Kelan
kilpailutus on johtamassa toimintaan, joka ei ole YK:n yleissopimuksen
(vammaisten henkilöiden oikeuksista) 27. artiklan eikä yhdenvertaisuuslain 5 §:n
ja 15 §:n mukaista eikä ylipäätään lain ja sopimuksen hengen mukaista toimintaaJo pelkästään näiden lakien
perusteella, mutta ennen kaikkea vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja
yhdenvertaisuutta rajoittavana, tulee tulkkauspalvelut rajata kilpailuttamisen
ulkopuolelle osana Vammaisfoorumin ja Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan käynnistämää Ei myytävänä! -kansalaisaloitetta, jossa
vaaditaan vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen
lopettamista.

Helsingissä 2.10.2017

Vammaisfoorumin ja Vammaisfoorumin
työllisyysryhmän puolesta

Kalle Könkkölä                                         Ilona
Toljamo
Vammaisfoorumin puheenjohtaja            Vammaisfoorumin
varapuheenjohtaja

Lisätietoja:
pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, 

pirkko.mahlamaki(at)vammaisfoorumi.fi, puh. 044 567 9077.

Katso kannanotto tiedostomuodossa TÄSSÄ>>

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön
yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vammaisten ihmisten
tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 280 000 vammaista ja
pitkäaikaissairasta henkilöä. Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä toimivat Vammaisfoorumin
jäsenjärjestöjen työllisyysasiantuntijat. 

Autismi- ja Aspergerliitto on Vammaisfoorumin jäsen.