Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 29.9.2016

Vammaisfoorumin lausunto hankintalaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Vammaisfoorumin lausunnossa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle todetaan, että vammaisten ihmisten elämänmittaisten palveluiden kilpailuttaminen on haastavaa ja ongelmallista useista syistä. Siitä johtuen Vammaisfoorumi esittää, että hankintalakiehdotukseen tehdään soveltamisalan rajaus siten, että hankintalakia ei sovelleta vammaisten ihmisten tarvitsemien elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen.

1. Yleistä

Sosiaali- ja terveyspalveluissa lainsäädännöllä säädellään monin tavoin palvelujen sisältöä ja asiakkaan asemaa. Asiakkaan oikeudet osallisuuteen ja mielipiteensä ilmaisemiseen ovat keskeisiä järjestelmässämme (vrt. esim. uudistettu sosiaalihuoltolaki). Suomen ratifioima YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus on lain tasoinen, viranomaisia suoraan velvoittava normi, joka edellyttää mm. että vammaisilla henkilöillä on oikeus valita asuinpaikkansa, asumismuotonsa ja asuinkumppaninsa eikä heillä ole velvollisuutta käyttää tiettyjä asumisjärjestelyjä. Kaikki nämä säännökset ja monia muita on pystyttävä huomioimaan kilpailutettaessa palveluita.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa on usein kysymys vaativista, monimuotoisista palveluista, joiden tulisi mukautua ja muokkautua lukuisiin eri tilanteisiin, kuten henkilöiden vaihteleviin yksilöllisiin tarpeisiin ja erilaisiin palveluyhdistelmiin. Tämän kaltaisten palveluiden kilpailuttaminen on hankintateknisesti ja sopimusoikeuden näkökulmasta erityisen haastavaa ja kilpailutukset ovat nykyisen lain voimassa ollessa johtaneet asiakkaan aseman ja oikeudet vaarantaviin, monin tavoin kohtuuttomiin tilanteisiin.

Ympärivuorokautisten asumispalvelujen piirissä on noin 15 000 henkilöä, joista n. 10 000 on kehitysvammaisia ja n. 5 000 vaikeasti vammaisia. Kysymys on siten varsin pienestä, mutta haavoittuvasta ryhmästä.

2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen, erityisesti vammaispalvelujen haastavuus


2.1. Yleisesti vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisesta

Vaativien sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttaminen hankintalain mukaisesti on vaikea tehtävä. Vammaisten ihmisten palvelut, eritysesti sellaiset, joita henkilö tarvitsee mahdollisesti koko elämänsä ajan, muodostavat näidenkin joukossa oman, erityisen haastavan saarekkeensa. Tämä johtuu erityisesti seuraavista asioista:
– Vammaispalveluiden tulee velvoittavan lainsäädännön mukaan mukautua siten, että henkilöllä on mahdollisuus itsemääräämiseen omaa elämäänsä koskevissa ratkaisuissa yhdenvertaisesti muiden kanssa,
– vammaisten ihmisten palveluilta edellytetään erityistä joustavuutta henkilön elämätilanteen, tarpeiden ja terveydentilan muuttuessa ja
– vammaispalvelujen toteuttamisen kaari on poikkeuksellisen pitkä ja niiden toimivuus ihmisarvoisen elämän perusta: palvelut voivat olla elämän pituisia ja niiden merkitys on suuri ihmisten yhdenvertaisen yhteiskuntaan osallistumisen, kuten työllistymismahdollisuuksien, kouluttautumisen ja perheen perustamisen kannalta.

2.2. Kilpailuttamisen keskeiset ongelmat

Keskeiset ongelmat hankintalain mukaisissa kilpailutuksissa asiakkaan, eli vammaisen henkilön kannalta ovat näkemyksemme mukaan seuraavat
– tarjouspyyntöjen ja sopimusten ehdot eivät aina ole palveluja koskevan lainsäädännön mukaisia, jolloin palveluja koskevaa lainsäädäntöä ei noudateta,
– kilpailutuksiin liittyen kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevien asiakkaiden kohdalla sattuu toistuvasti kohtuuttomia tilanteita,
– asiakkaalla ei ole osallisuutta tai vaikutusmahdollisuuksia hankintaprosessissa eikä asiakaskunnan ääni siten välity hankintojen toteuttajille,
– kilpailutusten perusteella solmittujen sopimusten noudattamisen valvonta ei aina ole tehokasta,
– hankintalain mukaan kilpailutettu palveluvalikoima ei jousta, kun asiakkaan palveluntarve edellyttäisi muita ratkaisuja,
– suorahankintaa ei aina käytetä silloin, kun sille olisi tarve ja
– asiakkailla ei ole tehokkaita oikeussuojakeinoja ja tukea niiden käyttämiseen silloin kun asiakkaan oikeudet jäävät hankintaprosessin jalkoihin.

3. Vammaisfoorumin kanta

3.1. Vammaisfoorumi esittää edellä mainitun perusteella, että hankintalakiehdotukseen tehdään soveltamisalan rajaus siten, että hankintalakia ei sovelleta vammaisten ihmisten tarvitsemien elämänmittaisten palveluiden järjestämiseen.

3.2. Mikäli valiokunta katsoo, että em. ei ole mahdollista, esitämme seuraavia muutosesityksiä pykäliin 108§ ja 110§.

108 §, Palvelun käyttäjien huomioiminen hankinnoissa

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset sisältävät selkeitä, viranomaista velvoittavia säännöksiä. Lainsäädännön valossa ei esimerkiksi ole riittävää, että hankintayksikkö (palveluiden järjestäjä) pyrkii siihen (vrt. 108 §:n 2 mom muotoilu), etteivät hankintasopimuksen ehdot ole palvelunkäyttäjän kannalta kohtuuttomia. 108 § 2 momentin luettelo seikoista, joita hankintayksikön olisi siis pyrittävä huomioimaan (mm. palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys) ovat asioita, joiden mm. sosiaalihuoltolain mukaan tulee asiakkaan palvelussa toteutua, asiakaskohtaisen palvelutarpeen arvion ja asiakassuunnitelman mukaisesti. Siksi esitetty 2 momentin muotoilu on ristiriidassa velvoittavan 1 momentin kanssa.

108 §:n 2 mom muotoilu velvoittavaan muotoon seuraavasti, jolloin pykälän 1 momentti jäisi ennalleen:

2 momentti
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, hankintayksikön on sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa otettava huomioon palvelujen laatuun, jatkuvuuteen, esteettömyyteen, eri käyttäjäryhmien erityistarpeisiin, käyttäjien osallistumiseen ja vaikutusmahdollisuuksiin liittyvät tekijät. Hankintayksikön on lisäksi pyrittävä ottamaan huomioon palvelujen kohtuuhintaisuuteen, saatavuuteen ja kattavuuteen sekä innovointiin liittyvät tekijät.

3 momentti
Pitkäkestoisia hoito- ja asiakassuhteita koskevan sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa hankintayksikön on määritettävä sopimusten kesto ja muut ehdot siten, että sopimuksista muodostu kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia palvelun käyttäjille.

110 §, Suorahankinta erityistilanteissa

Suorahankintaa koskevaa lainkohtaa tulisi selkeyttää uudessa hankintalaissa niin, että siitä käy yksiselitteisemmin ilmi suorahankinnan käyttämisen mahdollisuus silloin, kun hankintalain mukainen menettely johtaisi yksittäisen asiakkaan kohdalla palveluja koskevan lainsäädännön sivuttamiseen, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisiin tai hänen etunsa vaarantaviin ratkaisuihin tai kohtuuttomuuteen. Selkeyttämisestä hyötyisivät myös hankintayksiköt: Laittomista suorahankinnoista voi seurata hankintayksikölle ankariakin seuraamuksia, jolloin mahdollisimman selkeä sääntely on sekä asiakkaiden, että hankkijoiden etu.

110 §: Uusi 1 momentti
Sen lisäksi, mitä 109 §:n 2 momentissa säädetään, hankintayksikkö voi sosiaali- ja terveyspalvelun hankinnassa tehdä suorahankinnan, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen johtaisi siihen, ettei kyseistä palvelua koskevaa lainsäädäntöä voida yksittäisessä tapauksessa noudattaa.

Esityksen nykyinen 1 momentti siirtyisi 2 momentiksi

Lisäksi hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan yksittäisissä tapauksissa tämän luvun mukaisissa palveluhankinnoissa, jos tarjouskilpailun järjestäminen tai palveluntarjoajan vaihtaminen olisi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Lisäksi yksityiskohtaisiin perusteluihin lisätään seuraava teksti:

Suorahankinnan käyttäminen olisi mahdollista esimerkiksi silloin, kun tarjouskilpailun järjestäminen tai palvelun tarjoajan vaihtaminen johtaisi siihen, että asiakkaan tai potilaan oikeuksista säädettyä ei voitaisi hankintamenettelyn takia noudattaa. Suorahankinnan käyttäminen yksittäisten asiakkaiden kohdalla on erityisesti vaativissa, yksilölliseen tarpeeseen perustuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa usein tarpeen kilpailutetun palveluvalikoiman rinnalla tai lisäksi.

3.3. Asiakkaan oikeussuojan parantaminen

Asiakkaan oikeussuojan parantamiseen ehdotamme seuraavia keinoja:
– Asiakkaiden ensisijaisen oikeussuojan toteutumiseksi (108 §:n toteutumisen valvonta) perustetaan (esim. yhdenvertaisuusvaltuutetun tai eduskunnan oikeusasiamiehen) yhteyteen riippumaton oikeusturvayksikkö, joka valvoo asiakkaiden oikeuksien ja aseman toteutumista kilpailutuksissa.
– Perustettavalle Oikeusturvayksikölle osoitettaisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontaan tarvittavat resurssit ja osaaminen.

VAMMAISFOORUMI RY

Kalle Könkkola, puheenjohtaja
Ilona Toljamo, varapuheenjohtaja

Katso Vammaisfoorumin lausunto PDF-muodossa

Vammaisfoorumi ry on vuonna 1999 perustettu 32 valtakunnallisen
vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten
yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia. Autismi- ja Aspergerliitto on
sekä Vammaisfoorumin että Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan jäsen.