Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 18.2.2021

Vammaisten ihmisten osallisuutta asiakasprosesseissa tulee vahvistaa lainsäädännöllä

Autismiliitto kannattaa Osallisuustyöryhmän ehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta vammaispalveluja järjestettäessä. Vammaislainsäädännön jatkovalmistelussa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota asiakkaan tosiasiallisten oikeussuojakeinojen vahvistamiseen hankintaprosesseissa.

Työryhmä on korostanut Autismiliiton mielestä hyvin sitä, että palvelutarpeen arvioinnissa diagnoosi tai toimintarajoitteet eivät yksin kuvaa henkilön toimintakykyä tai palvelutarvetta, vaan niihin vaikuttavat myös henkilön ja hänen perheensä elämäntilanne, elinolosuhteet, toimintaympäristö, terveydentila sekä kieli- ja kulttuuritausta. Pidämme myös tärkeänä muutosehdotuksia, joissa korostetaan sitä, että palvelutarpeen arvioinnissa on käytettävä riittävää asiantuntemusta ja osaamista erityisesti vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä samoin kuin moniammatillista osaamista.

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa lain tasolla, että palvelutarpeen arvioinnista vastaava sosiaalihuollon ammattihenkilö voi tarvittaessa hankkia tuekseen erityispalvelujen arvioinnissa tarvittavaa erityisosaamista ja moniammatillista tukea. Tämä korostuu erityistä osaamista vaativien asiakasryhmien, kuten autismikirjon asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa. Autismikirjon lasten perheiden ja aikuisten autismikirjon henkilöiden palvelutarpeet jäävät helposti tunnistamatta ja palvelutarpeen arviointi puutteelliseksi, jos sosiaalihuollon ammattihenkilöllä ei ole omaa tai muualta hankittua autismiosaamista.

Tuetun päätöksenteon järjestelmä kirjattava lakiin

Kannatamme työryhmän esitystä vammaisen henkilön oikeudesta käyttää hänelle soveltuvaa kommunikaatiokeinoa ja saada tarvittaessa tukea tiedon saamisessa sekä oman mielipiteen muodostamisessa ja ilmaisemisessa. Itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen edellyttää, että ihminen pystyy ilmaisemaan itseään ja tulee kuulluksi. Suomessa ei tällä hetkellä ole lakiin perustuvaa päätöksenteon järjestelmää eikä lainsäädäntöä, joka sisältäisi tuettua päätöksentekoa koskevia säännöksiä. Kannatamme työryhmän ehdotusta, että päätöksenteon tuki sisällytetään osaksi uuden vammaispalvelulain Valmennus ja tuki -pykälää.

Pidämme erittäin kannatettavana työryhmän ehdotusta, jonka mukaan asiakassuunnitelma sisältäisi asiakkaan ja tarvittaessa asiakkaan läheisen ehdotuksen palveluiden toteuttamistavasta. Ongelmallista kuitenkin on, ettei asiakkailla tosiasiassa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja julkisina hankintoina tehtävissä hankintaprosesseissa, jossa asianosaisia ovat vain palvelun järjestäjä ja palvelun tuottaja. Osallisuustyöryhmän toimeksiannon puitteissa ei tätä ongelmaa valitettavasti ollut mahdollista käsitellä perusteellisemmin. Asiaan on kiinnitettävä huomiota ja siihen on pyrittävä löytämään ratkaisuja vammaislainsäädännön jatkovalmistelussa.

Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön  Osallisuustyöryhmän työskentelyyn. Työryhmän tehtävänä oli arvioida ja valmistella säännösehdotukset perusteluineen vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi heitä koskevassa palvelujen päätöksenteossa sekä palveluiden järjestämistavan valintaan liittyviksi oikeussuojakeinoiksi.

Lue koko lausunto

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi, puh. 050 4097 940