Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 15.6.2021

Varhaiskasvatuksen tukimuotoja tulee täsmentää

Autismiliitto pitää hyvänä varhaiskasvatuslakimuutoksen tavoitteita, joiden mukaan lapsen tukitoimenpiteet siirtyisivät tarvittaessa varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen. Kannatamme tätä perusideaa, mutta esitys edellyttää vielä täsmentämistä ja selkiyttämistä.

Lapsen käsi, jossa on maalia.
Kuva: Unsplash

Autismiliitto pitää tärkeänä sitä, että perusopetuksessa käytössä oleva kolmiportainen tuki ulotettaisiin tavalla tai toisella koskemaan myös varhaiskasvatusta. Lapselle varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta ehdotetaan säädettäväksi nykyistä täsmällisemmin ja siten edistämään tuen saamista oikea-aikaisesti ja lasten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Esitämme, että varhaiskasvatuksen tehostettu tuki ja erityinen tuki kirjataan erillisiin pykäliin ja molempien tukimuotojen sisältöjä täsmennetään. Esitämme, että lapselle annettavaan tukeen lisätään termi ”ohjauksellisia”: ”..lapselle annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia, OHJAUKSELLISIA ja hoidollisia järjestelyjä. Lisäksi lapselle annettava tuki olisi tulkittava myös lapsen toimintaympäristön muokkaamiseen kohdistuvaksi tueksi.

Lähtökohtana on oltava se, että tuki mitoitetaan lapsen tarpeiden ja edun mukaisesti sitä mukaa, kun tarvetta ilmenee, eikä vasta sen jälkeen, kun siitä on tehty päätös. Myös huoltajalla tulee olla varhaiskasvatuksessa mahdollisuus hakea yleistä tai tehostettua tukea saavalle lapselle esityksessä mainittuja tukimuotoja ja -palveluita ja saada hakemuksesta muutoksenhakukelpoinen päätös (vrt. vastaava säädös perusopetuslaissa).

Henkilöstömitoitusta tulee tarkentaa

Lisäksi ehdotamme, että henkilöstömitoituksesta säädettäisiin tarkemmin. Lain tavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä, että varhaiskasvatuksen ja perhepäivähoidon lapsiryhmän koko ja henkilöstön määrä vastaavat ryhmässä olevien lasten yksilöllisiä tarpeita.

Kyseessä on kauan odotettu uudistus ja siksi sen laatimiseen on varattava riittävästi aikaa. Uudistuksessa on myös otettava huomioon meneillään olevat muut lainsäädäntöuudistukset, yhtenä tärkeimmistä vammaispalvelulain uudistus. Lain toimeenpanoon on varattava riittävät resurssit, joita on kohdennettava myös varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseen (vrt. YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen edellytykset osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja substanssiin, kuten autismiosaaminen, liittyvä osaaminen).

Lue koko lausunto

Lisätietoa:
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, tarja.parviainen@autismiliitto.fi