Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 8.9.2020

Yhteinen kannanotto: Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on turvattava

Autismiliiton ja kehitysvammajärjestöjen tavoitteet valtion talousarvioon 2021.

Vammaisten ihmisten palveluista ei saa leikata

 • Vammaispalveluihin ei kohdisteta leikkauksia. Turvataan subjektiiviset oikeudet vammaispalveluissa ja palveluiden maksuttomuus.
  Tuleva vammaispalvelulaki saatetaan valmiiksi ja se on yhdenvertainen kaikille vammaisille ihmisille.

Palveluiden laatu ja työntekijöiden saatavuus on varmistettava sote-uudistuksessa

 • Turvataan sote­työntekijöiden saatavuus ja osaaminen eri puolilla Suomea aktiivisella koulutus­ ja työvoimapolitiikalla.
 • Kilpailuttamisen ongelmat ratkaistaan uudistamalla lainsäädäntöä vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen osalta siten, että YK:n vammaissopimuksen mukaiset ihmisoikeusvelvoitteet ja oikeusturva toteutuvat.
 • Lisätään resursseja vammaissosiaalityöhön.

Vammaiset ihmiset on otettava mukaan työelämään

 • Varataan määrärahat valtionbudjettiin, jonka avulla järjestetään koko maassa työhönvalmennuspalveluja osatyökykyisten työllistymisen tueksi.
 • Etsitään aktiivisesti uusia työpaikkoja niille vammaisille henkilöille, jotka ovat tulleet COVID19-pandemian aikana irtisanotuiksi.

Vammaisia ihmisiä ja perheitä ei saa jättää yksin COVID19-poikkeustilanteessa

 • COVID19-pandemia on heikentänyt vammaisten ihmisten ja perheiden toimeentuloa ja arjessa selviytymistä. Pandemia on johtanut mm. ansionmenetyksiin ja palvelujen heikennyksiin.
 • Lisätään resursseja yksin asuvien ja vammaisperheiden tukemiseen, kriisi- ja mielenterveyspalveluihin, harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan sekä lastensuojeluun.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytykset turvataan perumalla esitetyt leikkaukset. Järjestöjen rahoitukseen pidemmällä tähtäimellä etsitään uusia ratkaisuja muun muassa
  laskemalla arpajaisveroa ja kompensoimalla Veikkauksen tuottojen laskua valtion budjettivaroista.

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, Autismiliiton toiminnanjohtaja, p. 050 4097940, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi

Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja, p. 040 837 8340, marianna.ohtonen(at)kvl.fi

Risto Burman, Tukiliiton toiminnanjohtaja, p. 050 5569900, risto.burman(at)tukiliitto.fi

Lisbeth Hemgård, FDUV:n toiminnanjohtaja, p. 040 526 43 69, lisbeth.hemgard(at)fduv.fi


Miksi meillä ei ole varaa leikata vammaisilta ihmisiltä -webinaari 15.9.


Likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning bör tryggas

– Funktionshinderorganisationers mål för statsbudgeten 2021

Skär inte i servicen för personer med funktionsnedsättning

 • Funktionshinderservicen besparas från nedskärningar. De subjektiva rättigheterna till service och stöd tryggas liksom tjänsternas avgiftsfrihet.
 • Den nya funktionshinderlagen ros i land och behandlar alla funktionshindergrupper jämlikt.

Säkra tjänsternas kvalitet och tillgången på arbetskraft i vårdreformen

 • Tillgången till kompetent arbetskraft inom social- och hälsovård runtom i landet tryggas genom aktiv utbildnings- och sysselsättningspolitik.
 • Problemen med upphandling får en lösning genom att lagstiftningen kring nödvändigt stöd och nödvändiga tjänster förnyas så att de är i enlighet med FN:s funktionshinderkonvention och tryggar de funktionsnedsattas rättsskydd.
 • Antalet socialarbetare inom funktionshinderservicen ökas.

Personer med funktionsnedsättning ska tas med i arbetslivet

 • Det reserveras budgetmedel för att få arbetslivstränare till hela landet för att stöda sysselsättningen av partiellt arbetsföra.
 • Det söks aktivt nya arbetsplatser till de personer med funktionsnedsättning som blivit uppsagda till följd av COVID19-pandemin.

Personer med funktionsnedsättning och familjer får inte lämnas ensamma i coronapandemin

 • COVID19-pandemin har försämrat de funktionsnedsattas och familjernas ekonomi och möjlighet att klara vardagen. Den har bl.a. lett till inkomstbortfall och försämrad tillgång till service och stöd.
 • Resurserna för att stöda dem som bor ensamma och familjerna med barn med funktionsnedsättning ökas. Likaså ökas resurserna för kris- och mentalvårdstjänster, fritidstjänster och barnskydd.

Trygga verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn

 • Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsförutsättningar tryggas genom att de föreslagna nedskärningarna dras tillbaka. Samtidigt söker man efter långsiktiga lösningar för organisationernas finansiering, till exempel genom att sänka lotteriskatten och genom att kompensera de minskade Veikkausintäkterna med statens budgetmedel.

Mera information:

 

Tarja Parviainen, verksamhetsledare, Autism Finland, 050 409 79 40, tarja.parviainen(at)autismiliitto.fi

Marianna Ohtonen, verksamhetsledare, Kehtiysvammaliitto, 040 837 83 40, marianna.ohtonen(at)kvl.fi

Risto Burman, verksamhetsledare, Kehitysvammaisten Tukiliitto, 050 556 99 00, risto.burman(at)tukiliitto.fi

Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare, FDUV, 040 526 43 69, lisbeth.hemgard(at)fduv.fi