Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 6.11.2020

YK:n vammaisyleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma kaipaa konkretiaa

Autismiliitto on antanut lausunnon YK:n vammaisyleissopimuksen kansallisen toimintaohjelman luonnoksesta. Toimintaohjelma on laaja, mutta tavoitteiden toteutumisen kannalta pidämme ikävänä sitä, että ministeriöiden toimenpide-ehdotukset jäävät monilta osin yleiselle tasolle ja ovat epäkonkreettisia.

Esimerkiksi vammaisten lasten osallisuuden vahvistaminen edellyttäisi selkeitä indikaattoreita varmistamaan, että aikaisempaa suurempi osa vammaisista lapsista ja nuorista tosiasiassa pääsisi osalliseksi ja vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Vammaisten ihmisten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistaminen puolestaan edellyttäisi vammaislainsäädännön uudistuksen palvelupykälien avaamista uudelleenvalmisteluun yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa. Monien autismikirjon ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden mahdollisuuksien parantaminen edellyttäisi tuetun päätöksenteon järjestelmän kehittämistä ja siinä vastuutahona oikeusministeriön mukanaoloa. 

Autismikirjon lasten koulunkäynnin onnistuminen edellyttää riittävää ja osaavaa tukea sekä riittäviä resursseja kouluille tuen toteuttamiseen. Olisi luotava taloudellinen tukijärjestelmä, joka takaa samat oikeudet kaikille vammaisille peruskoululaisille sekä kansallinen valvontajärjestelmä yhtenäisen toteutuksen varmistamiseksi. Toimintaohjelman ehdotukset eivät myöskään sisällä yhtenäisen kolmiportaisen tuen ulottamista koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Ehdotamme, että luodaan laaja-alainen strategia vammaisia koskevan tietopohjan vahvistamiseksi ja käynnistetään sen toteuttaminen. Tietopohjan heikkous on ollut yksi suurimmista ongelmista, koska vammaisia ja heidän elinolojaan koskevan tiedon kerääminen on tällä hetkellä silppuista, ei kata kaikkia vammaryhmiä, on järjestöistä riippuvaista ja sekalaisin menetelmin toteutettua. Eri tavoin vammaisten ihmisten elämästä ja elinoloista tarvitaan luotettavaa ja monipuolista tietoa eri ikäkausina ja eri elämänvaiheissa. Tietopohjan vahvistaminen on välttämätöntä oikeuksien toteutumisen seurannan ja raportoinnin onnistumiseksi.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista astui Suomessa voimaan kesäkuussa 2016. Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE koordinoi sopimuksen täytäntöönpanoa hallinnon eri aloilla ja tasoilla. VANEn toimintaohjelmassa määritellään vammaissopimuksen täytäntöönpanon keskeiset tavoitteet, keinot ja tarvittava seuranta vuoteen 2023 asti. Suomen Autismikirjon Yhdistyksen puheenjohtaja Heta Pukki toimii Vammaisfoorumin edustajana VANE:ssa.

Lue koko lausunto

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

Vaikuttamistoiminnan asiantuntija Sari Valjakka, sari.valjakka@autismiliitto.fi