Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 25.3.2022

Palveluntuottajien omavalvonta korostuu liikaa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa

Autismiliitto pitää ongelmallisena, että sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain ehdotuksessa asetetaan suuria odotuksia omavalvonnan riittävyyteen ja toimivuuteen. Nykytilanteessa omavalvontasuunnitelmat eivät riittävästi toteudu käytännössä eivätkä näy konkreettisesti toiminnan toteutuksessa.

Kaksi ihmistä pitää kädestä.
Kuva: Shutterstock

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain lähtökohtana tulee olla palveluita käyttävän henkilön ihmisarvo, itsemääräämisoikeus ja elämänlaatu. Laadultaan hyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuminen tulisi selvemmin nostaa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain ensisijaiseksi tarkoitukseksi asiakas- ja potilasturvallisuuden rinnalle.

Käytännössä omavalvontasuunnitelmat eivät ole aina varmistaneet asiakasturvallisuutta eivätkä palvelujen laatua (vrt. esim. MOT-ohjelman esiintuoma autismikirjon lapsen lainvastainen rajoittaminen ja kaltoinkohtelu). Autismiliiton mielestä erityisen tärkeää olisi seurata suunnitelmien toimeenpanoa käytännössä ja velvoittaa palveluntuottajia korjaamaan pikaisesti mahdolliset epäkohdat.

Lakiesityksessä ehdotetut seurantakeinot omavalvonnan laadun parantamiseksi ovat kannatettavia, mutta samalla ne sitovat myös jo ennestään vähäisiä henkilöstöresursseja. Yhdymme Kehitysvammaisten Tukiliiton näkemykseen, että omavalvonnan toteuttamiseen ja suunnitteluun tarvitaan nykyistä tarkemmat soveltamisohjeet. Selkeä omavalvontasuunnitelman pohja tulee olla osana säädöksiä. Omavalvontasuunnitelman mallipohjan kehittämiseen tulee osallistaa palvelun käyttäjiä, kuten esimerkiksi vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjestöjä.

Omavalvontasuunnitelmien tulisi olla konkreettisia ja niissä tulisi painottaa asiakassuunnitelmien toteutumisen varmistamista. Omavalvontasuunnitelmissa tulisi korostaa toimenpiteitä, joilla asiakkaan itsenäistä suoriutumista, osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuetaan. Ennen rajoitustoimenpiteiden käyttöä pitäisi selvittää, miten asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeutta on tuettu ja pyritty välttämään rajoittamistoimenpiteitä. Omavalvontasuunnitelmaan tulisi kirjata myös toimenpiteet, joilla rajoitustoimenpiteiden käyttöön johtaneiden tilanteiden toistuminen vältetään.

Valvonnan resursseja tulee vahvistaa

Autismiliitto katsoo, että viranomaisvalvonnan tulisi painottua ennalta ilmoittamattomiin tarkastuksiin, koska niiden kautta saadaan parhaiten tietoa toiminnan lainvastaisuudesta ja muista epäkohdista. Yllätystarkastusten merkitys korostuu autismikirjon ja kehitysvammaisten ihmisten kohdalla, jotka eivät aina kykene tuomaan esiin palvelussa kokemiaan epäkohtia esimerkiksi heikentyneen kognitiivisen toimintakyvyn tai kommunikaatioon ja sosiaaliseen vuorovaikutuksen haasteiden takia.

Valvonnan resursseja tulee vahvistaa kaikilla tasoilla. Nykytilanteessa valvonnan resurssit ovat niin pienet, että vain vakavampiin perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin pystytään puuttumaan kiireellisesti.