Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 10.4.2019

Kaikille sopiva koulu edellyttää riittäviä resursseja

Autismiliitto nostaa esiin viisi teemaa, joita toivoo tulevan hallituksen ja eduskunnan edistävän.

Tulevalla hallituskaudella peruskoulua tulee kehittää niin, että kaikki lapset saavat yhdenvertaiset eväät toiselle asteelle siirtymiseen. On varmistettava, että kouluilla on tarvittavat resurssit ja riittävä osaaminen kehittää toimintakäytäntöjään kaikkia lapsia ja heidän yksilöllisiä tarpeitaan huomioiviksi. 

Suomen ratifioiman YK:n vammaissopimuksen artikla 24:n mukaan vammaisella lapsella ja nuorella on oikeus saada opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kaikille sopivassa koulussa kaikilla, myös erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla, on hyvä opiskella. Kaikille sopiva koulu edellyttää yksilöllistä ja riittävää tukea sekä kouluympäristön ja pedagogiikan esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Nykytilanteessa moni autismikirjon oppilas jää lähikoulussa vaille tarvitsemaansa tukea. Erityisluokkia ja -kouluja on monissa kunnissa lopetettu, mutta niissä aiemmin annettu vahva tuki ei ole siirtynyt oppilaiden mukana lähikouluun. Oppilaan lakisääteinen oikeus kolmiportaiseen oppimisen tukeen ei läheskään aina toteudu käytännössä. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n keväällä 2017 tekemässä selvityksessä vain kolme prosenttia opettajista ja rehtoreista oli sitä mieltä, että oppilaan tuen resurssit ovat riittävät. Koulujen ja kuntien mahdollisuuksissa tarjota oppilaille riittävää tukea on suuria eroja.

Autismikirjo on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, miten henkilö viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjon oppilailla voi olla vaikeuksia esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja aloittamisessa, heidän voi olla vaikea sopeutua muutoksiin tai he voivat kuormittua suuren luokan äänimaailmasta ja lukuisista sosiaalisista kontakteista. Autismikirjon oppilaan kuormitusta helpottavat esimerkiksi asioiden ennakointi, struktuurit eli ajan, paikan ja tilanteiden selkeyttäminen sekä selkeä ohjeistus. 

Jotta kouluinkluusio voisi onnistua käytännössä, koulut tarvitsevat lisää resursseja (mm. koulunkäynninohjaajia). Opettajat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä oppilaidensa erityistarpeista ja diagnooseista, jotta he voivat tarjota oppilailleen yksilöllisiä tarpeita vastaavaa riittävää tukea. Moni autismikirjon oppilas hyötyisi pienryhmäopetuksesta, johon ei nykytilanteessa ole riittävästi mahdollisuuksia.

Autismiliitto nostaa esiin viisi teemaa, joita toivoo tulevan hallituksen ja eduskunnan edistävän