Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 28.1.2019

Lausunto vammaislain uudistuksesta

Autismi- ja Aspergerliitto ry pitää uutta vammaislakia kokonaisuutena ottaen hyvänä ja pitää tärkeänä sitä, että lakiesitys on edennyt eduskunnan käsittelyyn. Vammaispalvelulain uudistus etenee nyt kuitenkin eri tahtisesti itsemääräämisoikeutta koskevien säännösten kanssa.

Kirjoja ja vasara

Autismi- ja Aspergerliitto pitää tärkeänä, että kehitysvammalaissa olevat itsemääräämisoikeutta koskevat säännökset jäävät voimaan siihen saakka, kunnes itsemääräämisoikeutta koskevat pykälät saadaan voimaan. 

Kiinnitimme lausunnossamme huomiota kahteen pykälään: henkilökohtaisen avun voimavararajaus (8 § 2 mom) ja muutoksenhaku (22§). Autismi- ja Aspergerliitto voi hyväksyä henkilökohtaisen avun voimavararajauksen ainoastaan siinä tapauksessa, että vammainen henkilö saa aina tarvitsemansa tuen päätöksentekoon ja henkilökohtaisen avun sisällön määrittelyyn. Lisäksi esitimme, että muutoksenhaun hallinto-oikeuden päätökseen ei pidä edellyttää valituslupaa korkeimmalta-hallinto oikeudelta.

Uuden vammaispalvelulain tarkoituksena on, että palvelujen saaminen perustuisi yksilöllisiin avun- ja tuentarpeisiin eikä diagnoosiin. Tämä periaate on linjassa YK:n vammaisoikeuksien sopimuksen tavoitteiden kanssa ja parantaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Vammaispalveluja saisivat henkilöt, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen vuoksi.  

Autismi- ja Aspergerliitto on kannattanut uudistusta siksi, että nykyset lait ovat asettaneet vammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan paitsi eri vammaryhmien välillä myös saman vammaryhmän sisällä. Esimerkiksi moni välttämätöntä ja toistuvaa tukea tarvitseva autismikirjon ei-kehitysvammainen henkilö ei nykytilanteessa saa joko ollenkaan tarvitsemaansa apua, tukea ja palveluita tai tuen saaminen vaihtelee asuinpaikkakunnasta riippuen. Vahvaa tukea tarvitsevat autismikirjon henkilöt mukaan lukien RETT -henkilöt ovat olleet oikeutettuja tarvitsemiinsa palveluihin kehitysvammalain nojalla. Sen sijaan ne autismikirjon henkilöt, jotka tarvitsisivat välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea Aspergerin oireyhtymän takia, ovat nykytilanteessa jääneet monilta osin väliinputoajan asemaan.  

On perusteltua, että uuden vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä olisi pääsääntöisesti subjektiivinen oikeus uuden lain mukaisiin palveluihin. Oikeus nykyisenkaltaisiin palveluihin säilyisi pääsääntöisesti, ja lisäksi vahvistettaisiin esimerkiksi valmennusta ja tukea, jota voisi saada esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoitteluun, kommunikaatioon sekä erilaisissa muutostilanteissa ja arjessa pärjäämisen tueksi. 

Lausunto vammaislainsäädännön uudistuksesta -pdf-tiedostona

16.1.2019