Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 11.11.2020

Riittävät tukitoimet on varmistettava koko oppivelvollisuuden ajalle

Autismiliiton mielestä tavoite turvata kaikille vähintään toisen asteen koulutus on kannatettava, mutta oppivelvollisuuden laajentaminen ilman oppimisen tuen merkittävää vahvistamista tuskin tuottaa toivottua lopputulosta. Autismiliitto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Autismikirjon lasten ja nuorten oikeus oppimiseen ei nykytilanteessa toteudu yhdenvertaisesti. Oppimisen tuen ja yksilöllisten kohtuullisten mukautusten toteutus vaihtelee voimakkaasti alueittain ja toteutuu monin paikoin puutteellisesti autismikirjon lapsilla ja nuorilla. Tukitoimien puute ja jo peruskoulussa ulkopuolelle ja takamatkalle jääminen ovat ongelmia, joita oppivelvollisuuden pidentäminen ei autismikirjon oppilaiden kohdalla ratkaise, mikäli tavoitteena ei samaan aikaan ole tukitoimien vahvistaminen ja kouluympäristön mukauttaminen näille oppilaille paremmin soveltuvaksi.

Riittävän ja yksilöllisen oppimisen tuen edellytyksiä ovat:

 • tuen tarpeen tarkka arviointi ja suunnittelu,
 • ohjaajien/avustajien riittävä ja yksilöllinen tuki,
 • riittävä osa- ja kokoaikainen erityis-/pienryhmäopetus,
 • yksilöllinen siirtymävaiheen tuki,
 • ennakointi ja joustavuus opinnoissa,
 • muut yksilöllisiä tarpeita vastaavat opetusjärjestelyt sekä
 • aistiesteetön oppimisympäristö.

Autismiliitto näkee oppivelvollisuuden laajentamisessa myös monia hyviä puolia. Oppivelvollisuuden laajentaminen voisi parantaa autismikirjon nuorten osallistumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeen sekä nostaa heidän koulutustasoaan. Pidempi opiskeluaika palvelisi myös niitä nuoria, joiden opinnot sujuvat esimerkiksi autismikirjoon liittyvien toimintarajoitteiden vuoksi hitaammin kuin muilla.

Autismiliiton keskeiset ehdotukset:

 • Varmistetaan jokaisen vaikeimminkin vammaisen lapsen ja nuoren oikeus oppivelvollisuuden suorittamiseen, jos oppivelvollisuutta laajennetaan.
 • Ulotetaan yhtenäinen kolmiportainen tuki koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä määritellään tarkemmin tuen portaiden sisällöt ja tukitoimien laajuus. Vahvistetaan toisella asteella, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, oppimisen tukea ja sen keinovalikoimaa.
 • Lisätään etäopetus perusopetuslakiin yhtenä oppimisen tuen järjestämisen vaihtoehtona. Etäopetusta voitaisiin järjestää osa-aikaisesti tai tilapäisesti lähiopetuksen rinnalla siitä hyötyville tai tukea tarvitseville oppilaille. Etäopetuksesta saatujen kokemusten perusteella osa autismikirjon oppilaista hyötyy etäopetuksesta ja pystyy paremmin keskittymään opiskeluun, kun kouluympäristön aiheuttama sosiaalinen kuormitus ja aistikuormitus ovat poissa.Varmistetaan autismikirjon nuorille yhdenvertainen ja laadukas nivelvaiheen ohjaus, jonka lähtökohtana on nuoren oma kiinnostus ja motivaatio ja hänen yksilölliset vahvuutensa ja tarpeensa. Autismikirjon oppilaan tuen ja tuen tarpeita koskevan tiedon tulee siirtyä peruskoulusta toiselle asteelle.
 • Ohjataan kuntien opetustoimia korvamerkityn rahoituksen ja informaatio-ohjauksen avulla riittävään avustajien myöntämiseen ja palkkaamiseen sekä muihin tukitoimiin.
 • Varmistetaan, että autismikirjon nuorille ja muille vammaisille nuorille on tarjolla riittävästi sopivia toisen asteen opiskelupaikkoja eri puolilla Suomea. Opiskelupaikkojen lisäämiseen tulee löytyä riittävästi resursseja.

Lue koko lausunto 

Lisätietoa:

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismiliitto ry,
tarja.parviainen@autismiliitto.fi, puh. 050 4097 940

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja, Autismiliitto ry,
paivi.norvapalo@valteri.fi, puh. 040 5712 460