Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 20.12.2016

Vammaisfoorumin vetoomus valinnanvapauslain valmistelijoille

Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan neuvottelukunta toivovat, valinnanvapaus tehtäisiin mahdolliseksi myös vammaisille henkilöille ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetti vammaisten elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden järjestämisessä sote-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen.

Yleistä

Vammaisjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan siihen, että
vammaisten ihmisten elämänmittaiseen apuun ja tukeen tarvittavien palvelujen
kilpailuttaminen olisi rajattu uuden hankintalain soveltamisalueen
ulkopuolelle. Saatujen kokemusten perusteella kilpailutusmenettely ei
mahdollista vammaisten ihmisten osallisuutta eikä vaikutusmahdollisuuksia heitä
itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Vammaisten ihmisten elämänmittaisten
palveluiden, kuten asumispalveluiden kilpailutukseen
liittyvistä negatiivisista vaikutuksista on runsaasti kokemuksia,
mutta niitä ei arvioitu tai otettu huomioon uutta hankintalakia valmisteltaessa.
Eduskunta hyväksyi täysistunnossaan 13.12.2016 uuden hankintalain. Lakiin
saatiin eduskuntakäsittelyssä joitain tarpeellisia täsmennyksiä, mutta
esimerkiksi Perustuslakivaliokunnan näkemystä tarkastella mahdollisuuksia korotettuihin
kynnysarvoihin tai soveltamisalarajauksiin ei Talousvaliokunnan mietintöön sisällytetty.

Kilpailuttamisen johdosta palvelujen käyttäjien asema
on heikentynyt ja hoivapalvelut ovat kilpailutusten myötä keskittyneet isoille (kansainvälisille)
yhtiöille. Vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä mahdollisuus vaikuttaa
itseään koskeviin päätöksiin on monissa tapauksissa täysin olematonta.
Vammaisilla ihmisillä ei tosiasiassa tällä hetkellä ole päätösvaltaa omaa
elämäänsä koskevissa asioissa.  

Valinnanvapaus osana perusoikeuksien toteutumista

1. Perustuslakivaliokunta totesi hankintalaista
antamassaan lausunnossa (PeVL 49/2016 vp) seuraavaa. Lakiehdotus on merkityksellinen kansallisen perusoikeussääntelyn
lisäksi erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan
yleissopimuksen kannalta. Käsillä olevan hallituksen esityksen arvioinnissa on
tältä osin erityisen merkityksellinen vammaissopimuksen 19 artiklan mukainen
velvoite turvata vammaisten henkilöiden yhdenvertainen oikeus elää
yhteisössä,  mikä  voi 
merkitä  muun  ohella 
velvollisuutta  huomioida  ensisijaisesti  yksilöllisesti kunkin vammaisen henkilön oma
käsitys hänen avun- tai palveluntarpeestaan ja palveluiden järjestämistavasta,
kun on kyse sellaisista palveluista tai tukitoimista, joilla on vaikutusta
vammaisen henkilön henkilökohtaisen vapauden, yksityisyyden suojan ja
itsemääräämisoikeuden toteutumiseen.

 

2. Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 13.12.2016 esityksen
uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) ja talousvaliokunnan mietintöön
sisältyvät neljä lausumaa. Näistä yhdessä todetaan seuraavaa. Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi
sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädännössä vammaisten ja vanhusten
asumispalvelujen järjestämisen inhimillisellä ja asiakaslähtöisellä tavalla.

 

3. Perustuslakivaliokunnan lausumassa muistutetaan,
että EU:n perusoikeuskirjan 26 artiklan mukaan myös unioni tunnustaa vammaisten
oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään heidän itsenäistä
elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä
osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta.

 

4. EU:ssa ja nyt myös Suomessa voimassa olevan YK:n
vammaissopimuksen artiklan 19 (Itsenäinen elämä ja osallisuus) mukaan
vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus valita
asuinpaikkansa, missä ja kenen kanssa asuvat eivätkä he ole velvoitettuja
käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vetoomus

Edellä mainituin
perustein Vammaisfoorumi ja Kehitysvamma-alan neuvottelukunta vetoavat
valinnanvapauslain valmistelijoihin, että valinnanvapaus tehdään mahdolliseksi
myös vammaisille henkilöille mahdollistamalla henkilökohtaisen budjetin
käyttöönotto vammaisten elämänmittaisten ja välttämättömien palveluiden
järjestämisessä sote-uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen.
Samassa yhteydessä ratkaistaan miten vammaisten välttämättömien, elämänmittaisten
palvelujen järjestäminen ohjeistetaan uuden hankintalain voimaan tulon ja
sote-uudistuksen väliin jäävällä kahden vuoden siirtymäajalla.


Vammaisfoorumin ja Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan vetoomus tiedostomuodossa >>


 

Helsingissä 19.12.2016

 

Kalle Könkkölä

puheenjohtaja

Vammaisforum

 

Risto Burman

toiminnanjohtaja

Kehitysvammaisten Tuki ry

 

Tarja Parviainen

toiminnanjohtaja

Autismi- ja Aspergerliitto ry

 

Lisbeth Hemgård

verksamhetsledare

FDUV rf