Siirry sisältöön
Haku Lahjoita
Kannanotot ja lausunnot 19.11.2020

Autismikirjon lasten ja nuorten oikeus oppimiseen ei toteudu yhdenvertaisesti

Oppimisen tuen ja yksilöllisten opetusjärjestelyjen toteutus vaihtelee kouluittain tai jopa samassa koulussa ja toteutuu monin paikoin puutteellisesti autismikirjon lapsilla ja nuorilla. Autismikirjon oppilaiden tuen tarpeita ei aina tunnisteta, eikä kolmiportainen tuki toteudu aina lainmukaisesti. Autismiliitto on antanut kannanoton opetus- ja kulttuuriministeriön oppimisen tuen, lapsen tuen ja inkluusion edistämistoimia valmistelevalle työryhmälle.

Autismikirjoon kuuluvat tyypillisesti vaikeudet aistisäätelyssä, toiminnanohjauksessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ne altistavat autismikirjon oppilaat kuormittumiselle kouluympäristössä. Puutteelliset tukitoimet, avoimet oppimisympäristöt sekä opetussuunnitelmassa yhä enemmän painottuva itseohjautuvuus lisäävät autismikirjon oppilaan stressitasoa, minkä takia heillä voi olla vaikeuksia keskittyä ja osallistua opetukseen. Avoimissa oppimisympäristöissä melu, runsaat näköärsykkeet, struktuurin puute, vaihtuvat ja suuret opetusryhmät sekä ennakoimattomat siirtymät kuormittavat autismikirjon oppilaita. Korkea ja pitkään jatkuva kuormitus altistaa heitä mielenterveyden ongelmille. Pahimmillaan tästä seuraa kouluakäymättömyyttä, joka johtuu oppimisympäristön epätarkoituksenmukaisuudesta.

Riittävän ja yksilöllisen oppimisen tuen edellytyksiä autismikirjon oppilaille ovat:

 • tuen tarpeen tarkka arviointi ja suunnittelu
 • ohjaajien/avustajien riittävä ja yksilöllinen tuki
 • tarvittava pienryhmäopetus
 • selkeät struktuurit ja rutiinit kouluarjessa
 • yksilöllinen siirtymävaiheen tuki
 • ennakointi ja joustavuus opinnoissa
 • muut yksilöllisiä tarpeita vastaavat opetusjärjestelyt sekä
 • aistiesteetön oppimisympäristö.

Autismiliitto katsoo, että riittävän ja yksilöllisen oppimisen tuen varmistamiseksi on välttämätöntä:

 • Ulottaa yhtenäinen kolmiportainen tuki koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle sekä määritellä tarkemmin tuen portaiden sisällöt ja tukitoimien laajuus.
 • Lisätä etäopetus perusopetuslakiin yhtenä oppimisen tuen järjestämisen vaihtoehtona. Etäopetusta voitaisiin järjestää osa-aikaisesti tai tilapäisesti lähiopetuksen rinnalla siitä hyötyville tukea tarvitseville oppilaille. Etäopetuksesta saatujen kokemusten perusteella osa autismikirjon oppilaista hyötyy etäopetuksesta ja pystyy paremmin keskittymään opiskeluun, kun kouluympäristön aiheuttama sosiaalinen kuormitus ja aistikuormitus ovat poissa.
 • Varmistaa riittävä pienryhmäopetuksen saatavuus ja pienentää yleisopetuksen ryhmäkokoa.
 • Ohjata kuntien opetustoimia korvamerkityn rahoituksen ja informaatio-ohjauksen avulla riittävään avustajien myöntämiseen ja palkkaamiseen sekä muihin tukitoimiin.
 • Varmistaa rauhalliset ja aistiesteettömät tilat, jotka tukevat autismikirjon lasten oppimista. Koulutilojen kehittämisen tulee perustua tutkimustietoon ja oppilaiden ja vanhempien kokemustietoon, ei lyhytnäköisiin säästötavoitteisiin.
 • Edellyttää kuntia vahvistamaan koulujen ja opettajien ammatillista osaamista autismikirjon oppilaan opettamisessa koulutuksella sekä konsultaatio- ja ohjauspalveluilla.

Lisätietoa:

Päivi Norvapalo, puheenjohtaja Autismiliitto ry

puh. 040 5712 460

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja Autismiliitto ry

puh. 050 4097 940